Legislație și căsătorie

https://www.juridice.ro/512824/aspecte-juridice-privind-modificarea-art-48-alin-1-din-constitutie.html

 

Aspecte juridice privind modificarea art. 48 alin. 1 din Constituție

29 mai 2017 | Ana-Corina SĂCRIERU

Ana-Corina Săcrieru

Ana-Corina Săcrieru

Modificarea definiției căsătoriei așa cum a fost ea recent adoptată de Camera Deputaților a generat o serie de dezbateri juridice dintre care, cele din ultimele zile au apărut cantonate pe invocarea încălcării prin modificare a dispozițiilor art. 26 din Constituție, pe de o parte, iar pe de altă parte, a jurisprudenței CEDO în materia vieții de familie.

1. Aspecte preliminare

Cu titlu de precizare prealabilă analizei celor două aspecte care au generat aceste dezbateri, semnalăm premisa de la care se pornește în susținerea acestor încălcări, premisă viciată de o dublă confuzie.

Premisa este că modificarea constituțională a definiției căsătoriei – în fond o translatare a acelorași termeni folosiți în Codul civil, bărbat și femeie în loc de soți – ar determina o schimbare în statutul juridic al relațiilor sociale bazate pe iubirea dintre două persoane. Cele două confuzii care afectează această premisă sunt, pe de o parte, că ceea ce se modifică ar fi definiția familiei înseși, iar pe de altă parte, că ar exista deja un drept individual pe care această modificare o încalcă.

Premisa enunțată si de la care am observat că se începe argumentația celor două pretinse încălcări, pe lângă cele două confuzii cu care este viciată, este lipsită de conținut juridic pentru că, în dreptul civil român, relația de iubire dintre două persoane, deși purtătoare a unui necontestat conținut afectiv, nu are niciun conținut juridic în afara cazurilor strict și limitativ reglementate de Codul civil și izvorâte din logodnă („promisiune reciprocă de a încheia căsătoria” pentru încheierea căreia este necesară îndeplinirea condițiilor de fond pentru încheierea căsătoriei) și căsătorie (uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată în condițiile legii, în scopul de a întemeia o familie”).

Așadar, în sistemul de drept românesc în vigoare la momentul de față, relația de iubire dintre două persoane are efecte juridice numai în măsura în care se încadrează în dispozițiile art. 259 și urm. C. civ., respectiv este concretizată în căsătoria sau logodna dintre un bărbat și o femeie. Relația dintre două persoane care nu sunt logodite ori căsătorite nu reprezintă o situație de drept, ci una de fapt. Doar cu privire la copiii rezultați din acest tip de relație, legiuitorul a consacrat – inclusiv constituțional – o stare de drept, respectiv  egalitatea de drepturi cu cele ale copiilor rezultați din căsătorie.

Oricum ar fi, pentru subiectul în discuție rezultă că parteneriatele nu sunt recunoscute juridic indiferent de caracterul lor heterosexual sau de același sex. Aceasta, în principal pentru că legiuitorul național a acordat o deosebită relevantă aspectului subiectiv în această materie care reglementează un plan atât de personal de existentă, iar aspectul subiectiv a fost limpezit prin aplicarea unui singur, dar elementar criteriu respectiv intenția, asumarea, angajamentul ori, cum a mai fost el definit în doctrină, legământul. În lipsa unei asumări care să îmbrace o formă juridică (de la promisiune în cazul logodnei la angajament în cazul căsătoriei), relevanța juridică nu există.

Mai mult decât atât, legiuitorul a statuat în mod expres că nici parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România (art. 277 Cod civil).

Cât priveste caracterul heterosexual al căsătoriei, în Noul Cod civil comentat se prevede în mod expres că în România „caracterul heterosexual al căsătoriei este de ordine publică”.

Astfel, pentru aceste argumente, premisa însăși că modificarea art. 48 alin. 1 din Constituție ar determina o schimbare în statutul juridic al relațiilor sociale bazate pe iubirea dintre două persoane este superfluă atât timp cât, o astfel de relație nematerializată în căsătorie este caracterizată, în esența ei, prin lipsa oricăror efecte juridice în afara celor expres si limitativ prevăzute de legiuitorul național.

Cele două confuzii în plus grefate pe această premisă sunt infirmate de următoarele aspecte de necontestat:

I. Ceea ce se modifică este definiția căsătoriei, nu definiția familiei. Potrivit art. 48 alin. 1 din Constituția în vigoare azi, căsătoria este definită prin folosirea terminologiei care trimite la consimțământul liber „între soți” iar potrivit disp. art. 259 alin. 1 Cod civil, terminologia folosită raportat la căsătorie ca uniune liber consimțită ce stă la baza familiei este aceea de „între un bărbat și o femeie”.

În aceste condiții, fiind vorba despre o chestiune aproape tehnică de translatare a definiției căsătoriei din Codul civil în Constituție, inițiativa privind această modificare a primit inclusiv avizul constitutional dat de către Curtea Constituțională prin Decizia nr. 580/20.07.2016 care reține în mod expres „prin înlocuirea sintagmei între soți cu un bărbat și o femeie, se realizează doar o precizare în sensul stabilirii exprese a faptului că aceasta se încheie între parteneri de sex biologic diferit, aceasta fiind, de altfel, chiar semnificația originară a textului”.

II. Curtea Constituțională a avizat constituțional această propunere de modificare reținând că ea nu aduce nicio ingerință vreunui drept individual.

Având de verificat inițiativa cetățenească și din perspectiva dispozițiilor art. 152 alin. 2 din Constituție – potrivit cu care nicio revizuire nu va putea fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora – Curtea a arătat în mod expres că modificarea vizează textul constituțional care protejează căsătoria și relațiile de familie decurgând din căsătorie, aceste relații fiind diferite de raporturile de familie de fapt protejate prin dreptul la viața familială ocrotit constituțional de art. 26. din Constituție.

III. Referitor la faptul că modificarea adoptată de Camera Deputaților cu privire la art. 48 alin. 1 din Constituție ar determina o încălcare a dispozițiilor art. 26 din Constituție care garantează constituțional dreptul la viața privată.

Prima încălcare invocată are legătură cu o mai veche susținere de principiu si anume că, prin această modificare, ar fi restrânse ori suprimate alte drepturi.

Din nou, este obligatoriu să ne raportăm la autoritatea considerentelor Deciziei Curții Constituționale nr. 580/20.07.2016 în care s-a reținut că textul propus a fi modificat (art. 48 alin. 1 din Constituție) are denumirea marginală Familia, iar, în conținut, stabilește o serie de principii și garanții în privința căsătoriei.

Așadar, Curtea reține că dispozițiile art. 48 din Constituție consacră și protejează dreptul la căsătorie și relațiile de familie rezultând din căsătorie în mod distinct de dreptul la viată familială care are un conținut juridic mult mai larg, consacrat și ocrotit de art. 26 din Constituție.

Cu alte cuvinte, Curtea Constituțională delimitează dreptul la viață de familie – protejat constituțional prin art. 26 din Constituție – cuprinzând inclusiv raporturile de familie de fapt, de dreptul protejat de art. 48 din Constituție și care privește ocrotirea relațiilor de familie care rezultă din căsătorie, a căror importanță a îndrituit legiuitorul constituant să reglementeze în mod distinct în această dispoziție constituțională protecția relațiilor de familie care izvorăsc din căsătorie și din descendență, respectiv din legătura dintre părinte și copii.

Tocmai această motivare riguroasă înlătură și opinia expusă de curând și care este, în mod surprinzător, chiar o opinie juridică  în sensul că art. 48 din Constituție, prin denumirea lui marginală Familia ar intra în contradicție cu art. 26 din Constituție. Or, așa cum a antamat și Curtea Constituțională acest aspect, atât timp cât dispoziția art. 48 se referă la ocrotirea relațiilor de familie care rezultă din căsătorie, instituție juridică cu cele mai importante efecte juridice și sociale în materie, nu se poate vorbi de o contradicție între această dispoziție constituțională și o alta care protejează ansamblul complex al relațiilor și vieții de familie.

3. Referitor la faptul că modificarea adoptată de Camera Deputaților cu privire la art. 48 alin. 1 din Constituție ar determina o încălcare a jurisprudenței CEDO.

Definirea constituțională a căsătoriei ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie nu numai că nu încalcă jurisprudența CEDO, dar asigură chiar respectarea acesteia așa cum a fost pronunțată în mod constant în sensul recunoașterii dreptului propriu Statelor Membre de defini căsătoria. Or acest drept al Statelor de a defini această instituție include și posibilitatea statuării ei în acord cu reglementarea dreptului la căsătorie, așa cum a fost el consacrat în mod expres în:

– Articolul 12 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, potrivit cu care începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie conform legislației naționale ce reglementează exercitarea acestui drept;

– Articolul 9 din Carta drepturilor fundamentale a UE, potrivit cu care dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestor drepturi;

În acest sens, explicațiile cu privire la Carta UE evidențiază, în legătură cu această dispoziție, că acest Articol nu interzice și nici nu poate impune acordarea statutului de căsătorie uniunilor între persoane de același sex.

– Articolul 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, conform căruia cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul și femeia, fără nici o restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.

În ceea ce privește jurisprudența, pentru rigoare, redăm aspectele relevante reținute în motivarea deciziilor pronunțate  de Curte de-a lungul timpului:
– Karner c. Austria (2003), în care Curtea admite că ocrotirea familiei în sensul tradițional este un motiv legitim și întemeiat;
– Schalk și Kopf c. Austria (2010), în care Curtea a statuat autorizarea căsătoriilor între parteneri de același sex rămâne a fi reglementată prin legi naționale de Statele Contractante si statele nu pot fi obligate să permită căsătoria între persoanele de acelasi sex;
– Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg (2011), în care de asemeni a reținut ca rămâne în competența Statelor Membre legislația referitoare la statutul marital al persoanelor;
– Chapin și Charpentier c. Franța aret (2016), în care din nou a fost recunoscut dreptul Statelor Membre în a statua asupra relațiilor dintre persoanele de același sex și a diferențelor referitoare la drepturile și obligațiile care izvorăsc din căsătorie.

În mod similar, Curtea de Justiție Europeană a statuat în 24 noiembrie 2016 faptul că Statele Membre sunt libere să legifereze sau nu căsătoria între persoane de același sex  în baza aceluiași principiu esențial că Statele sunt cele care au competența de a defini și de a reglementa căsătoria.

În concluzie, nici convențiile menționate și nici jurisprudența CEDO nu obligă Statul român să definească într-un anumit fel căsătoria, ci dimpotrivă acestea garantează că reglementarea acestei instituții pe de o parte rămâne a fi făcută la nivel național, potrivit tradițiilor, obiceiurilor și civilizației acelui stat, iar pe de altă parte,  aparține domeniul intern de reglementare în baza suveranității, a marjei de apreciere a statelor și a competenței naționale.

Tocmai de aceea există țări precum Germania, Slovenia, Croația, Ungaria, Polonia și altele care nu au, nici în prezent, recunoscute căsătoriile între persoane de același sex.

Referitor la jurisprudența CEDO, sunt des invocate cazurile Greciei și Italiei. Situația acestor țări este diferită de subiectul modificării definiției constituționale a căsătoriei din România. În cauzele Oliari c. Italia și Vallianatos c. Grecia, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut de analizat situația parteneriatelor civile nu a căsătoriei și a decis că Italia și Grecia au acționat discriminatoriu față de cuplurile formate din persoane de același sex atât timp cât, în cazul Italiei exista voința unei majorități populare certe pentru recunoașterea și protecția respectivelor cupluri (paragr. 181) iar în cazul Greciei, erau recunoscute de legiuitorul național parteneriatele civile, dar numai între persoane de sex diferit. Această circumstanță specială nu există însă în cazul României. Ceea ce a dispus Curtea în cauzele sus menționate era, de altfel reglementat în Recomandarea (2010) 5 unde era prevăzut faptul că, dacă legislația națională recunoaște parteneriatul civil, acesta trebuie să se aplice si persoanelor de același sex.

Mai mult decât atât, ceea ce este extrem de important este faptul că, în mod constant cu practica sa de-a lungul timpului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului reiterează faptul că raționamentul referitor la parteneriatul civil nu se aplică, mutatis mutandis, căsătoriei.

Concluzionând, se poate observa că absolut toate argumentele juridice arătate mai sus înlătură susținerea că modificarea art. 48 alin. 1 din Constituție ar determina încălcarea altor drepturi fundamentale ori a jurisprudenței CEDO în materia vieții de familie.

Avocat Ana-Corina Săcrieru

Uleiul de ricin și bicarbonatul de sodiu în probleme de sănătate

Au inceput sa fie din ce in ce mai appreciate efectele pe care le au remediile naturale impotriva diferitelor probleme de sanatate.Astazi vom vorbi despre un remediu preparat din ulei de ricin si bicarbonat de sodium,acesta tratand 24 de probleme de sanatate.Uleiul de ricin se utilizeaza in tratarea afectiunilor variate si a anumitor boli,precum si in problemele de circulatie.

Iata cum poti pregati compresele cu ulei de ricin

Compresele cu ulei de ricin se pregatesc extrem de rapid si usor.Tot ce trebuie sa faceti este sa cumparati ulei de ricin presat la rece.Mai aveti nevoie de un prosop,o sticla de apa fiarta,folie de plastic si o bucata curata de panza.Inainte si dupa aplicarea compresei,curatati-va pielea.Aplica pe zona cu probmele carpa imbibata in ulei de ricin.Apoi,cu folia de plastic acopera zona si aseaza o sticla cu apa fierbinte.La final,insafoara zona cu un prosp,lasand sa actioneze timp de o ora.Timp de 40 de zile se repeta procedeul si se schimba carpa de fiecare data cand capata o alta culoare sau un miros ciudat.

Beneficiile intrebuintarii uleiului de ricin:

1.Puneti o compresa cu ulei de castor pentru a vindeca durerile de glezne.

2.Uleiul tarteaza taieturile,arsurile si zgarieturile.

3.Pentru a preveni semnele provocate de variatiile de greutate maseaza zona cu probleme cu ulei de castor.

4.Petele negre de pe fata pot fi eliminate cu ajutorul amestecului de ulei de ricin si bicarbonat.

5.Inainte de culcare,pentru a vindeca cataracta,pune in ochi o picatura de ulei de ricin.

6.Aplica o compreza cu ulei de ricin pe gat pentru a scapa de raguseala.

7.Chisturile pilondiale pot fi eliminate cu ajutorul uleiului de ricin.

8.Bea in fiecare zi 5 picaturi de ulei de ricin pentru a trata alergiile.

9.Pentru a trata alergiile ochilor,frecati pe ploape ulei de ricin.

10.Pentru a reduce dependenta de alcool si nicotina,bea zilnic catrva picaturi de ulei de ricin.

11.Pentru a avea par bogat,maseaza-ti scalpul cu ulei de ricin.

12.Pentru a imbunatati auzul,pune cateva picaturi de ulei de ricin in ureche.

13.Timp de 4 luni,bea 6-8 picaturi de ulei pentru a trata tiuitul din urechi.

14.Aplica ulei de ricin pe o carpa,apoi poti aplica pe durere pentru ca durerea sa dispara.

15.Aplica pe stomac o compresa cu ulei de ricin pentru a scapa de durerile menstruale.

16.Freaca zona unde se afla negii cu ulei de ricin ,timp de o luna.

17.Ciupercile de la nivelol picioarelor se pot vindeca cu ajutorul compreselor cu ulei de ricin.

18.Acumularile de calciu pot fi reduse cu ajutorul uleiului de ricin frecandu-ti talpile.

19.Ca sa scapi de carii,freaca dintii cu ulei de ricin.

20.Aplica ulei de ricin pe zona abdominata pentru a trata hiperactivitatea.

21.Hepatita poate fi tratata cu uleiul de ricin.

Boli și conflicte

Puterea subconștientului

http://www.garbo.ro/articol/Sanatate/15650/dovezi-stiintifice-gandirea-pozitiva.html

Joseph Murphy – Idei de retinut

(Puterea extraordinara a subconstientului, pag. 22, ed. Deceneu 2010)

1. Adevarata bogatie se afla in propria fiinta. Acolo trebuie sa cautati implinirea celor mai arzatoare dorinte.

2.Marele secret al tuturor geniilor din toate epocile este capacitateaextraordinara de a intra in contact cu puterile subconstientului lor si de a le folosi corespunzator. Si dumneavoastra puteti sa faceti la fel.

3. Subconstientul cunoaste rezolvarea oricarei probleme. Daca ii sugerati inainte de a adormi: “Doresc sa ma trezesc la ora 6”, el va va trezi exact la aceasta ora.

Vindecarea sta in gandurile noastre subconstiente!

Foto: Shutterstock.com, subconstient, gandire poztiva, vindecare

4. Subconstientul este creatorul corpului vostru si ii sta in putere sa vindece orice boala. Sugestionati-l in fiecare seaa cu ideea unei sanatati perfecte si el, fiind servitorul vostru fidel, se va supune.

PUBLICITATE

5. Orice gand constituie o cauza si orice situatie reprezinta un efect.

6. Daca doriti sa scrieti o carte, o minunata piesa de teatru, sa tineti conferinte inspirate, sugestionati-va subconstientul cu putere, din tot sufletul, si el va va raspunde cu siguranta.

7. Sunteti asemenea unui capitan ce-si conduce vaporul. Trebuie sa dati ordine potrivite (sugestii si imagini mentale) subconstientului care controleaza si guverneaza toate experientele vietii voastre.

8. Nu spuneti niciodat: „Mi-e imposibil” sau “Nu am mijloace sa…”subconstientul va prelua aceste sugestii şi va face astfel incat sa nu aveti banii sau sa nu putti face ce v-ati propus. Afirmati mereu: “Imi sta in puteri sa fac orice datorita subconstientului meu.

9. Legea ce sta la baza intregii manifestari este legea credintei. Credinta este gandul permanent intretinut in mod constient. Respingeti cu fermitate orice gand ca cineva sau ceva v-ar putea face rau. Aveti incredere in uriasa putere asubconstientului de a va vindeca, inspira, revitaliza si imbogati.

10. Schimbati-va radical, in sens benefic, modul de a gandi; numai in acest fel veti influenta pozitiv destinul, spune Joseph Murphy.

Dovezi stiintifice

Totusi, sunt unul dintre acei oameni care pun semnul intrebarii si, oricata deschidere as avea, m-ar convinge mai degraba dovezile pragmatice obtinute prin intermediul cercetarilor stiintifice, decat povestile subiective si etichetatea ca „miraculoase”, povesti de vindecare prin „puterea gandului”.

Chiar astazi descopar insa un articol care vine in sprijinul meu – Oamenii de stiinta ne arata in sfarsit cum cum gandurile pot provoca modificari moleculare specifice asupra genelor! Deci, „Antrenandu-ne mintea putem sa ne recastigam sanatatea!”

Un studiu recent publicat de catre revista de specialitate Journal of Psychoneuroendocrinology si realizat de cercetatori din Wisconsin, Spania si Franta a demonstrat schimbari la nivel molecular in corp, dupa o perioada intensa de practici meditative si gandire pozitiva.

Studiul a aratat efectele benefice pe care le-au experimentat un grup de practicieni ai meditatiei, in comparatie cu un grup de subiecti care erau implicati in activitati non-meditative. Dupa 8 ore de meditatie, cercetatorii au gasit diferente la nivel molecular si un nivel redus al genelor cu potential inflamator cat si capacitatea subiectilor care practicau meditaita, de a se recupera mai usor in cazul unor situatii stresante.
Noile rezultate demonstreaza un mecanism biologic care are efecte terapeutice, pe care l-am putea activa fiecare din noi…

Abilitate pe care la un moment dat, in decursul istoriei omenirii o stiam poate, dar pe care, societatea ne-a facut sa o dam uitarii?

Foto; Shutterstock.com; subconstient, vindecare, gandire pozitiva

Activitatea genelor poate fi schimbata prin intermediul perceptiei

Dr. Bruce Lipton a fost primul om de stiinta care a inaintat aceasta idee ca prin puterea gandului, avem puterea de a ne transforma chiar de la nivel molecular. In anul 2005, Dr. Bruce Lipton publica cartea The Biology of Belief – Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles (Biologia Credintei – Dezlantuind Puterea Constiintei, Materie si Miracole)

Potrivit Doctorului Bruce Lipton, activitatea genelor poate fi schimbata in viata de zi cu zi, fiindca perceptiile mintii noastre sunt reflectate in chimia corpului nostru iar daca sistemul nostru nervos interpreteaza mediul inconjurator si controleaza chimia sangelui, atunci tu, realmente poti sa schimbi soarta fiecarei celule din corpul tau, schimbandu-ti gandurile.

Trebuie sa ne schimbam modul de a gandi, pentru a reusi sa aducem vindecare in corp: „Functia mintii este aceea de a crea o coerenta intre credintele noastre si realitatea pe care o experimentam”, explica Dr. Lipton. „Ceea ce inseamna ca mintea ta va ajusta biologia corpului si comportamentul sau, pentru a se potrivi cu ceea ce crezi tu. Daca ti s-a zis ca vei muri in sase luni, iar mintea ta va crede aceasta sugestie, cel mai probabil vei muri in sase luni. Acesta este cunoscut ca si efectul nocebo, adica rezultatul unui gand negativ, care este opusul efectului placebo, unde vindecarea este ajutata de gandul pozitiv”, explica Bruce Lipton
Dr. Lipton ne spune ca, schimbandu-ne perceptia, mintea poate altera activitatea genelor si ca realmente, putem sa rescriem codul genetic din celulele noastre, schimband chimia sangelui nostru.

Aceasta se intampla prin activitatea unui sistem compus din trei parti: exista in noi o parte care nu isi doreste sa moara (mintea constienta) si care este influentata de o parte ce crede ca va muri (prognoza medicului cu privire la starea ta, ce este inregistrata in subconstient) care se manifesta in reactiile chimice din organismul nostru (partea a treia), reactii ce se conformeaza credintei dominante. Neurostiinta a demonstrat ca partea subconstienta a mintii controleaza 95 la suta din vietile noastre, deci aceasta este credinta dominanta…

Este o situatie complexa, explica doctorul Lipton – „Oamenii au fost programati sa creada ca ei sunt victimele si ca nu au nici un fel de control. Suntem programati din start cu credintele mamei si ale tatalui nostru. De exemplu, atunci cand suntem bolnavi, ni s-a spus ca trebuie sa mergem la doctor, fiindca medicul este autoritatea ce se ocupa de sanatatea noastra. Am primit acest mesaj inca din copilarie, ca medicii sunt autoritatea si ca noi suntem victimele fortelor care se manifesta in corpul nostru, dincolo de abilitatea noastra de a putea controla acest lucru. Partea amuzanta este ca de multe ori, oamenii se fac bine chiar in drum spre medic. Atunci isi face simtita prezenta abilitatea innascuta de a ne auto-vindeca, iar acesta este un alt exemplu al efectului placebo”.

Credintele subconstiente sunt CHEIA

Exista in zilele noastre acest curent al gandirii pozitive si iata, se pare, acesta are un fundament stiintific. Totusi nu este suficient sa gandim pozitiv la nivel constient, ci sa descoperim si blocajele de la nivelul subconstientului.

Oamenii pot fi atenti la credintele lor constiente dar nu pot intui ce se ascunde in subconstientul lor, acolo unde, de cele mai multe ori, se ascund bine, gandurile negative. Credintele tale subconstiente actioneaza fie in avantajul tau, fie in dezavantajul tau; uneori, incercand sa iti schimbi doar atitudinea constienta cu privire la viata, nu reusesti sa schimbi si partea subconstienta care salasuieste in tine.

Noua stiinta a epigeneticii promite insa oportunitatea fiecarei fiinte de pe planeta de a deveni ceea ce este cu adevarat si de a-si dezvolta abilitatea de a-si atinge cele mai inalte posibilitati, inclusiv capacitatea de a ne vindeca corpurile, societatea si de a trai in pace.

„Genomul nostru este foarte dinamic in modul sau de expresie si rezultatele pe care le-am gasit arata ca linistea mintii poate influenta in mod efectiv modul cum acesta se exprima”, arata studiul Davidson citat mai sus.

Si alte studii recente au aratat raspunsuri epigenetice la stimuli ca stresul, dieta, exercitiile, raspunsuri care s-au manifestat in decursul a adoar cateva ore.

Gomora

TABLIȚELE DE SMARALD ALE LUI THOTH ATLANTUL

 

http://templulsecretelor.blogspot.ro/2011/03/tablitele-de-smarald-ale-lui-thoth.html

 

 Istoria tăblițelor tradusă  în  următoarele     pagini pare ciudată și trece dincolo de credințele oamenilor de știință moderni. Vechimea lor este incredibilă (36 000 ani i.H.). Cel care a scris-o este THOTH, un preot-rege atlant care a fondat o colonie în Egiptul antic după scufundarea tarii-mamă, Atlantida.

El este cel care a construit Marea Piramida din Giza, în mod eronat atribuită lui Keops. In aceasta el a incorporat cunoștințele înțelepciunii antice și tot acolo a pus la păstrare în siguranță înscrisuri și instrumente din vechea Atlantida.

Vreme de aproape 16 000 de ani el a condus străvechea rasă a Egiptului, intre 52000 i.H. pana în 36 000 i.H. La acea vreme, străvechea rasă barbară din care făceau parte el și adepții lui, se ridicase la un înalt grad de civilizație.

Thoth era nemuritor deoarece învinsese moartea, trecând în celelalte planuri de existență, la dorință, prin dematerializare. Înțelepciunea lui imensă l-a făcut conducător peste diferite colonii atlante, inclusiv peste cele din America de Sud și Centrală.

Când a sosit timpul să părăsească Egiptul, a ridicat Marea Piramidă deasupra Marii Săli din Amenti. Acolo a depozitat documentele și a desemnat pe cei mai de încredere oameni ai săi să le păzească.

Mai târziu, descendenții acelor paznici au devenit preoții Piramidei, cei care l-au zeificat pe Thoth declarându-l Zeul Înțelepciunii. Conform legendei, Sala din Amenti a devenit “lumea de dincolo”, sala zeilor, pe unde trecea sufletul pentru judecata de după moarte.

In ultimele secole, spiritul lui Thoth a trecut în corpurile oamenilor în maniera descrisă de tăblițe. Ca atare el s-a incarnat de trei ori, ultima oară fiind cunoscut ca HERMES – de trei ori născutul.

In timpul acestei încarnări a lăsat documentele cunoscute de către ocultiștii moderni sub numele de “Tăblițele de Smarald”, o prezentare mai târzie și cu mult mai săracă a enigmelor lumii antice.

Tăblițele traduse în această lucrare sunt zece la număr și au fost lăsate în Marea Piramidă în grija preoților. Cele zece tăblițe sunt împărțite în 13 părți, de dragul convenției.

Ultimele două sunt atât de importante, încât este interzisăprezentarea lor publicului larg în prezent. Totuși conținutul celorlalte dezvăluie secrete care se vor dovedi de o inestimabilăvaloare pentru cei care le vor cerceta cu seriozitate.

Ele ar trebui citite nu o dată ci de o sută de ori pentru că doar asa ar putea fi dezvăluit adevăratul înțeles. O citire superficialăar oferi câteva sclipiri de frumusețe dar un studiu atent va deschide căile înțelepciunii celui ce caută.

In continuare câteva cuvinte despre modul în care aceste secrete au fost dezvăluite omului modern, după ce au stat îndelung timp ascunse.

Cu aproximativ 1 300 de ani i.H. Egiptul, vechiul KHEM, era în mare fierbere iar multe delegații de preoți au fost trimise în diferite părți ale lumii. Printre acestea s-au numărat și preoții Piramidei care au purtat cu ei tăblițele de smarald ca pe un talisman. Cu ajutorul tăblițelor ei puteau exercita o anumităautoritate asupra preoților din celelalte colonii atlante.

Legenda spune că aceste tăblițe împuterniceau pe purtător cu autoritatea lui Thoth.Grupul de preoți care dețineau tăblițele au emigrat în America de Sud. Aici i-au găsit pe Mayași, un popor înfloritor, care își aminteau mult din înțelepciunea străveche.

Preoții s-au statornicit în acele locuri. In secolul X mayașii colonizaseră peninsula Yucatan iar tăblițele au fost așezate sub altarul unuia din templele închinate zeului Soare. Dupăcucerirea mayașilor de către spanioli, orașele au fost abandonate iar comorile au rămas ascunse și uitate în temple.

Trebuie să se înțeleagă ca Marea Piramidă a fost și este încă un Templu de inițiere. Solomon, Apolonius și mulți alții s-au numărat printre cei inițiați aici. Scriitorul (care este în continuălegătură cu Marea Camera Albă din Piramidă) a primit instrucțiuni să recupereze și să aducă înapoi în Marea Piramidătăblițele străvechi.

Acest lucru s-a realizat. Înainte de a le înapoia i s-a acordat permisiunea să le traducă și să păstreze o copie a înțelepciunii înscrisă pe tăblițe. Evenimentul a fost posibil în 1925 și abia acum s-a acordat permisiunea de a fi publicate. E posibil ca unii să zâmbească ironic. Totuși cercetătorul atent va citi printre rânduri și va descoperi înțelepciunea ascunsă în ele.Dacă Lumina se află în interiorul tău, informația cuprinsă în tăblițe va găsi în tine un ecou.

In continuare este descrisă înfățișarea tăblițelor:

Sunt 12 tăblițe din smarald verde, făcute dintr-o substanță transmutată alchimic. Sunt foarte rezistente la orice element și substanță. Mai exact structura atomică și celulară fiind fixă ea nu permite nici o schimbare. Din această cauză tăblițele contrazic legea ionizării referitoare la corpurile fizice. Pe ele sunt gravate caractere din vechea limbă atlantă. Acestea reacționează la undele cerebrale emise de creierul celui ce citește, eliberând vibrația mentală asociată în mintea cititorului. Tăblițele sunt prinse  între ele cu inele făcute dintr-un aliaj de culoarea aurului, suspendate de o tijă din același material.

Pe înțelepciunea conținută în aceste tăblițe se bazează misterele străvechi. Pentru cel ce citește cu mintea și ochii deschiși, înțelepciunea personală se va multiplica de 100 de ori.

Citește! Crezi sau nu, citește iar vibrația tăblițelor va trezi “ceva” în tine.

In paginile următoare voi dezvălui câteva enigme puțin cunoscute chiar de către slujitorii adevărului.

Căutarea omului în dorința de a înțelege legile care-i guvernează viața este nesfârșită. Cu toate acestea el nu a reușit să treacă de valul care apără planurile superioare de viziunea lui materială asupra vieții și adevărului. Adevărul este gata sa fie asimilat de către cei care-și lărgesc propria viziune întorcându-se către ei înșiși și nu cautând în afara lor adevărul.

In liniștea simțurilor materiale se găsește cheia înțelepciunii. Cel ce vorbește nu știe; cel ce știe nu vorbește!

Legile supreme nu pot fi rostite. Ele există ca o entitate pe căile care transcend toate simbolurile sau cuvintele din lumea materială. Simbolurile nu sunt decât niște Chei cu care se deschid uși ce conduc spre adevăruri. De multe ori ușa nu poate fi deschisă deoarece cheia pare atât de măreață încât lucrurile care se află în spatele ei nu pot fi văzute.

Dacă reușim să înțelegem că toate cheile, toate simbolurile materiale sunt manifestări, prelungiri ale unei Legi Supreme și a Adevărului, ne vom dezvolta o viziune ce ne va permite sătrecem dincolo de văl.

Toate lucrurile din toate Universurile se mișcă conform unei Legi. Legea care guvernează mișcarea Planetelor nu este mai imuabilă decât Legea care guvernează manifestarea omului în aceasta lume. Una dintre cele mai importante Legi este Legea responsabilă  de formarea omului ca ființă materială.

Mărețul scop al școlilor inițiatice din toate timpurile a fost sădezvăluie funcționalitățile Legii care leagă omul material de omul spiritual. Legătura dintre omul material și omul spiritual este omul intelectual deoarece mintea are atât calități materiale cât și spirituale. Cel care aspiră la cunoștințe elevate trebuie să-și dezvolte latura intelectuală a firii lui pentru a-și întări credința că poate să-și concentreze toate fortele ființei lui către și în planul pe care-l dorește.

Marea căutare a Luminii, a Vieții și a Iubirii începe în primul rând din planul material. Condusă către planul ultim, scopul ei final este fuziunea completă cu Conștiința Universală. Așezarea fundației în planul material este primul pas. Abia apoi vine și scopul suprem al realizării spirituale.

In paginile următoare se oferă o interpretare a tăblițelor de smarald și a înțelesurilor lor secrete. In mesajul lui Thoth sunt ascunse multe sensuri care nu transpar la suprafață cu ușurință. Lumina învățăturii va deschide noi perspective de înțelegere.

“Citește și Fii înțelept” doar dacă Lumina conștiinței tale trezește în tine înțelegerea care este o calitate înnăscută a sufletului!

                  

Publicat de Bona Fide la 21:18

 

TABLITA 1 – THOTH ATLANTUL

 Istoria lui Thoth, Atlantul

Eu, THOTH, atlantul, maestrul secretelor

paznicul documentelor, atotputernic rege, magician

trăind din generație în generație,

pregătindu-mă să cobor în sălile din Amenti,

am scris spre a-i îndruma

pe cei care vor veni după mine,

aceste documente ale atotputernicei ințelepciuni a Marii Atlantide.

In marele oraș din KEOR, pe insula UNDAL,

într-un timp foarte îndepărtat, am început această incarnare.

Preaputernicii atlanți au trăit și au murit altfel

decât o fac oamenii din epoca de acum,

din eon în eon și-au reînnoit viața

în Sălile din Amenti unde râul vieții curge etern.

De o sută de ori câte zece

am coborât pe întunecatul drum ce duce spre lumină,

și de tot atâtea ori am urcat din

întuneric spre lumină cu forțe și puteri reînnoite.

Acum încă o dată voi cobori

iar cei din KHEM (Egiptul antic, n.tr.)

nu vor mai ști de mine.

Dar într-un timp ce nu s-a născut încă mă voi ridica din nou,

preaputernic, cerând socoteală

celor rămași în urmă.

Atunci să vă feriți, voi cei din KHEM,

învățătura de mi-ați fi trădat,

căci arunca-vă-voi

în întunericul cavernelor de unde ați venit.

Să nu-mi trădați secretele

oamenilor nordului

oamenilor sudului

ori blestemul meu se va abate asupra voastră.

Nu uitați să luați aminte la cuvintele mele

pentru că sigur mă voi reîntoarce

și voi cere de la voi ceea ce păziți.

Da, chiar și de dincolo de timp

și de moarte mă voi întoarce,

răsplătind sau pedepsind

după loialitatea fiecăruia.

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse,

măreț dincolo de înțelegerea

oamenilor ce-s acum în jurul meu;

având știința ințelepciunii celor de demult,

cautând departe în inima infinității

cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului.

Înțelepți eram datorită înțelepciunii

Copiilor Luminii care trăiau printre noi.

Puternici eram datorită puterii ce venea

din focul etern.

Iar mai presus de toate, cel mai important intre

copii omului era tatăl meu, THOTME,

paznicul marelui templu,

punte intre Copii Luminii

care locuiau în templu și

rasele de oameni care populau cele zece insule.

Sol, după Trei,

al Locuitorului din UNAL,

vorbind Regilor

cu o voce căreia trebuia să i te supui.

Crescut-am acolo până la maturitate,

fiind învățat de tatăl meu misterele străvechi,

până când, în timp, crescu în mine focul înțelepciunii,

iar acesta se transformă într-o flacără ce mă consuma.

N-am dorit altceva decât atingerea înțelepciunii.

Până când într-o măreață zi porunca veni de la

Locuitorul Templului, să fiu adus în fața lui.

Puțini erau aceia intre copiii omului

ce priviseră acea față și trăiseră apoi,

căci Copii Luminii nu sunt precum fii omului

când nu sunt încarnați într-un corp fizic.

Ales fost-am dintre fii omului,

educat de către Locuitor astfel ca

țelurile lui sa fie îndeplinite,

țeluri nenăscute încă în pântecul timpului.

Epoci întregi am locuit în Templu,

acumulând din ce în ce mai multă înțelepciune,

până când și eu m-am apropiat de lumina trimisă de marele foc.

Mi-a arătat calea spre Amenti,

lumea de dincolo unde stă marele rege pe tronul său.

Adânc m-am plecat în semn de respect în fata Maeștrilor Vieții

și a Maeștrilor Morții, primind în dar Cheia Vieții.

Eliberat eram de Sălile din Amenti, alungând moartea din cercul vieții.

Departe spre stele călătorit-am până când spațiul și timpul au dispărut.

Dupa ce sorbit-am cu nesaț din cupa înțelepciunii,

am privit în sufletele oamenilor unde-am descoperit

mistere și mai mari și m-am bucurat.

Căci doar în Căutarea Adevărului putea Sufletul meu

să se liniștească și flacăra din mine să se stingă.

De-a lungul epocilor am trăit,

urmărindu-i pe cei din jurul meu gustând din cupa morții

și întorcându-se apoi în lumina vieții.

Treptat, din Regatele Atlantidei se răspândiră valuri

de conștiință contopite cu mine,

pentru ca apoi ele să fie înlocuite de semințele unei stele inferioare.

Supunându-se legii, cuvântul Maestrului crescu ca o floare.

Înspre întunericul din străfunduri se îndreptară gândurile Atlanților,

Până când, în sfârșit în această mânie sosi din AGWANTI, (cuvântul Agwanti nu are un echivalent in limba engleză;înseamnă o stare de detașare. n.tr.)

Locuitorul, rostind Cuvântul, chemând puterea.

Adânc în inima Pământului, fii din Amenti auziră,

și auzind produseră preschimbarea florii focului

care arde etern, îl transformară folosind LOGOS-ul,

până când marele foc își schimbă direcția.

Peste lume se năpustiră atunci marile ape,

înecând și scufundând,

schimbând echilibrul Pământului

până când doar Templul Luminii mai ramase

întreg pe marele munte de pe insula UNDAL

care se ridica dintre ape,

doar câțiva mai trăiau

salvați de furia apelor.

Mă chemă apoi Maestrul, zicând:

Adună-mi poporul.

Du-i departe peste ape cu ajutorul celor ce te-am învățat,

până vei ajunge pe pământul barbarilor păroși,

ce locuiesc în peșteri, în deșert.

Acolo urmează planul pe care îl știi deja.

Adunatu-mi-am atunci poporul și

am intrat în marea navă a Maestrului.

In sus ne-am ridicat dimineața.

Întunecat sub noi se vedea Templul.

Brusc peste el năpustitu-s-au apele.

Dispărut de pe suprafața Pământului,

până când vremea va sosi, era mărețul Templu.

Foarte repede ne-am îndreptat spre soarele dimineții,

până când sub noi se întinse tărâmul copiilor din KHEM.

Mânioși, ne-au întâmpinat cu măciuci și sulițe,

pe care le agitau în aer, dorind să înjunghie și chiar să-i distrugă

pe fiii Atlantidei.

Atunci ridicatu-mi-am toiagul îndreptând spre ei o razăvibratorie

care ii făcu să rămână nemișcați ca niște bucăți de piatră de pe munte.

Apoi vorbitu-le-am cu o voce calmă și pașnică, povestindu-le despre

puterea Atlantidei,

afirmând că suntem copiii Soarelui și mesagerii lui.

Intimidatu-i-am apoi arătându-le puterile mele magice

până când au ajuns să se târască la picioarele mele când s-au putut mișca

din nou.

Mult timp am locuit pe tărâmul numit KHEM, mult, mult timp.

Ascultând poruncile Maestrului, care deși doarme trăiește de-a pururi,

am trimis de la mine pe Fiii Atlantidei, i-am trimis în toate zările,

sperând că din pântecul timpului înțelepciunea poate reapărea în copiii ei.

Mult timp petrecut-am în KHEM,

făcând lucruri mărețe cu ajutorul înțelepciunii din mine.

In sus crescură spre lumina cunoașterii copii din KHEM,

udați de ploile înțelepciunii mele.

Deschis-am atunci drum spre Amenti ca să-mi pot păstra puterile,

trăind din epocă în epocă ca Soare al Atlantidei,

păzind înțelepciunea, păstrând documentele.

Câțiva dintre fiii KHEM-ului,

atrăgându-i pe ceilalți în jurul lor,

crescură încet în forța Sufletului.

Acum, încă o dată, cobor dintre ei în întunecatele săli din Amenti,

adânc în sălile subterane, înaintea Maeștrilor puterilor,

față în față încă o dată cu Locuitorul.

Ridicatu-m-am sus deasupra intrării, o trecătoare, o poartă ce duce spre

Amenti.

Puțini ar avea curajul sa îndrăznească, puțini trec poarta spre

întunericul din Amenti.

Ridicat-am deasupra intrării, o puternică piramidă,

folosind puterea ce întrece forța Pământului (gravitația, n.tr.).

Adânc, foarte adânc am așezat casa-de-forță sau camera,

din care am sculptat o trecătoare circulară ce ajunge aproape de măreața

adunare.

Acolo în vârf, am așezat cristalul, ce trimite raze spre „Timp-Spațiu”,

atrăgând forța din eter, și concentrând-o către trecătoarea spre Amenti.

Construit-am și alte camere care par a fi goale,

totuși ascunse în ele se află cheile spre Amenti.

Cel ce cu curaj va porni spre tărâmurile întunecate

să se purifice mai întâi prin post îndelungat.

Să se întindă în sarcofagul de piatră din camera mea.

Apoi ii voi dezvălui marile mistere.

Curând se va îndrepta spre locul unde îl voi întâmpina,

chiar și în întunericul Pământului îl voi întâmpina, eu,

Thoth, Maestrul Înțelepciunii, îl voi întâmpina

și voi trăi alături de el de-a pururi.

Construit-am Marea Piramidă,

după modelul piramidei forței Pământului,

arzând etern astfel că, și ea,

să rămână de-a lungul secolelor.

In interiorul ei, am așezat cunoașterea despre „Știința-Magiei”

astfel ca să pot fi aici când mă reîntorc din Amenti,

da, în timp ce dorm în Sălile din Amenti,

Sufletul meu ce hoinărește liber se va reincarna,

va locui intre oameni în această formă sau în alta. (Hermes-de trei ori

născutul)

Trimis pe Pământ al Locuitorului sunt,

îndeplinindu-i poruncile astfel ca mulți sa fie ridicați.

Acum mă întorc în Sălile din Amenti,

lăsând în urmă ceva din înțelepciunea mea.

Păstrați-o și urmați porunca Locuitorului:

Ridicați întotdeauna ochii spre lumină.

Cu siguranță, în timp, veți deveni una cu Maestrul,

Cu siguranță și pe bună dreptate sunteți una cu Maestrul,

Cu siguranță și pe bună dreptate sunteți una cu TOTUL.

Acum, plec de la voi.

Nu uitați poruncile mele,

păstrați-le și respectați-le,

iar eu voi fi cu voi,

ajutându-vă și îndrumându-vă spre Lumină.

In fața mea se deschide poarta.

Cobor în întunericul nopții.

 

 

TABLITA 2 – SALILE DIN AMENTI

 

 

Adânc în inima pământului se găsesc Sălile din Amenti,

cu mult sub insulele scufundatei Atlantida,

Sălile Morților și ale celor vii,

scăldate în focul infinitului TOT.

Într-un timp foarte îndepărtat, pierdut în spațiu-timp,

Copiii Luminii au privit în jos către lume.

Văzând copiii omului în sclavie legați de forța care venea de dedesubt

Au știut că doar eliberându-se din această sclavie

va putea omul să se ridice de pe Pământ spre Soare.

Pe Pământ coborât-au și și-au creat corpuri,

asemănătoare cu cele ale oamenilor.

Maeștrii au spus după această transformare:

“Suntem cei formați din praf din spațiu, luând parte la viata din infinitul TOT;

trăim în lume ca și copiii omului, la fel ca și copiii omului și totuși diferit.”

Apoi pentru a locui, adânc sub scoarța Pământului,

au săpat spații mari cu ajutorul puterii lor,

spații diferite de cele ale copiilor omului.

Le-au înconjurat apoi cu forțe și puteri, pentru a apăra Sălile Morților.

Unul lângă altul au așezat apoi alte spații, le-au umplut cu Viața și cu lumina de deasupra.

Construit-au apoi Sălile din Amenti, pentru a putea locui acolo de-a pururi

să traiască plini de viață până la sfârșitul eternității.

Treizeci și doi de copii erau,

Fii ai Luminilor care coborâseră intre oameni,

Căutând să elibereze din sclavia întunericului

Pe cei țintuiți de forța ce venea de dedesubt.

Adânc în Sălile din Amenti crescu o floare, arzătoare, ce se mărea, alungând noaptea.

Așezată în centru, o rază puternică, dătătoare

de Viață, de Lumină, umplându-i de putere pe cei ce se apropiau de ea.

Așezat-au tronuri în jurul ei, treizeci și două,

locuri pentru fiecare Copil al Luminii,

așezate astfel ca să fie scăldați de ceea ce radia din floare, Viața din eterna Lumină.

Acolo își așezau de fiecare data primele corpuri create

pentru ca acestea sa fie umplute cu Spiritul Vieții.

O sută de ani din fiecare o mie trebuia

ca Lumina dătătoare de Viață sa le lumineze corpurile.

Grăbind, trezind Spiritul Vieții.

Acolo în acel cerc, din eon în eon, stau Marii Maeștri,

ducând o viață necunoscută oamenilor.

Acolo în Sălile Vieții dorm ei,

liber curge Sufletul lor prin corpurile oamenilor.

La diferite intervale, în timp ce corpurile lor rămân adormite,

ei se încarnează în corpurile oamenilor.

Ii învață cum să iasă din întuneric și ii îndrumă spre lumină.

Acolo în Sala Vieții, plină de înțelepciunea lor,

necunoscuți raselor de oameni, trăind dintotdeauna sub recele

foc al vieții, stau Copiii Luminii.

Există momente când se trezesc,

și se ridică din adâncuri pentru a fi lumini călăuzitoare intre oameni,

infiniți printre oamenii limitați.

Cel ce progresând a ieșit din întuneric, s-a ridicat din noapte spre lumină,

este eliberat de Sălile din Amenti, este eliberat de Floarea Luminii și a Vieții.

Îndrumat atunci de înțelepciune și cunoștințele acumulate,

va trece dintre oameni intre Maeștrii Vieții.

Acolo poate locui la fel ca și ceilalți Maeștri, eliberat din sclaviaîntunericului nopții.

Așezați în interiorul florii ce radiază stau șapte

Maeștrii din Spațiu-Timpurile de deasupra noastră,

ajutând și călăuzind prin infinita Înțelepciune, calea prin timp a copiilor omului.

Preaputernici și stranii sunt, învăluiți în puterea lor,

tăcuți, atoateștiutori, atrăgând spre ei forța Vieții,

diferiți și totuși una cu copiii omului.

Da, diferiți, și totuși Una cu Copiii Luminii.

Păstrători și păzitori ai forței ce înrobește omul,

pregătiți să o slăbească dacă lumina a fost atinsă.

Primul și cel mai puternic, este Entitatea Ascunsă, Maestrul Maeștrilor,

infinitul Nouă, deasupra celorlalți de la fiecare Maestru al Ciclurilor;

 

Trei, Patru, Cinci și Sase, Sapte, Opt,

fiecare având o misiune, fiecare cu forțele proprii,

călăuzind, îndrumând destinul omului.

Acolo stau, preaputernici, eliberați de orice timp și spațiu.

Nu aparțin acestei lumi și totuși înrudiți cu ea,

Frați Mai Mari, ai copiilor omului.

Judecând și cântărind, cu ajutorul înțelepciunii lor,

urmăresc înaintarea Luminii printre oameni.

Acolo, înaintea lor, am fost condus de către Locuitor,

și l-am privit cum devine Una cu cel de deasupra.

Apoi din EL se auzi o voce spunând:

“Măreț ești tu, Thoth, intre copii omului.

liber ești de-acum de Sălile din Amenti,

Maestru al Vieții intre copiii omului.

Nu vei mai gusta moartea decât dacă vei voi,

vei sorbi doar Viața până la capătul eternității,

De-acum ți-e Viața

de-a pururi la îndemână.

De-acum veni-va Moartea doar la chemarea ta.

Poți locui sau pleca de aici după cum ți-e vrerea,

Liber este Amenti pentru Soarele omului.

Bucură-te de Viață în orice forma voiești,

Copil al Luminii crescut intre oameni.

Alege ce vrei să faci, căci toți trebuie să trudească,

Să nu te eliberezi niciodată de calea Luminii.

Un pas doar ai făcut pe lungul drum spre înălțimi,

infinit este acum muntele Luminii.

Cu fiecare pas pe care-l faci muntele se-nalță;

înaintarea ta nu face decât sa-ndepărteze scopul.

Apropie-te întotdeauna de infinita Înțelepciune,

și ca-nainte scopul se va îndepărta.

Eliberat ești acum de Sălile din Amenti

spre a merge alături de Maeștrii lumii,

către același scop, lucrând împreună,

pentru a aduce Lumina copiilor omului.”

Apoi dinspre tronul sau veni unul dintre Maeștri,

m-a luat de mână și mă conduse înainte,

prin toate Sălile adânc ascunsului tărâm.

Mă conduse prin Sălile din Amenti,

dezvăluindu-mi secretele necunoscute omului.

Prin coridoru-ntunecat, mă conduse în jos,

spre Sala unde stă întunecata Moarte.

Uriașă se-ntindea în fața mea măreața Sală,

înconjurată de-ntuneric dar totuși plină de Lumină.

In fața mea se ridica un tron întunecat,

Învăluită ședea pe el o siluetă a nopții.

Mai neagră decât noaptea stătea acolo,

De-un negru ce-al nopții nu era.

In fața ei s-oprit Maestrul, rostind

Cuvântul ce produce Viața:

“o, maestre al intunericului,

călăuză pe drumul ce duce dinspre Viață spre Viață,

în fata ta aduc un Soare al dimineții.

Să nu-l atingi vreodată cu puterea nopții.

Să nu-i chemi flacăra spre întunericul nopții.

Cunoaște-l și privește-l, e fratele nostru

ce s-a ridicat din întuneric spre Lumină.

Eliberează-i flacăra din robie,

Ca liberă să ardă în întunericul nopții.”

O mână ridică atunci silueta,

și o flacără aparu, devenind din ce în ce mai strălucitoare.

cu repeziciune dând cortina de-ntuneric la o parte,

scoțând Sala din bezna nopții.

In spațiul mare din fața mea apărură,

luminițe după luminițe, de după valul nopții.

Nenumărate milioane țopăiau în fața mea

unele arzând ca niște flori de foc.

Altele aruncau o lumină slabă ce abia se zărea din noapte.

Lumina unora scădea cu repeziciune;

a altora creștea doar dintr-o scânteie de lumină.

Fiecare era înconjurată de un palid val de întuneric,

dar totuși ardea cu o flacără ce nu putea fi niciodată stinsă.

Zburând de colo-colo precum licuricii primăvara,

umpleau spațiul cu Lumină și cu Viață.

Atunci se auzi o voce, puternică și solemnă, zicând:

“Acestea sunt lumini ce suflete sunt intre oameni,

crescând sau slăbind în intensitate, existând de-a pururi,

schimbându-se dar fiind vii, în moarte spre viață.

Dupa ce îmbobocesc ca niște flori,

și ating punctul final al creșterii în viață,

repede trimit atunci valul intunericului

învăluindu-le și schimbându-le în noi forme de viață.

Constant de-a lungul epocilor, crescând, devenind o alta flacără,

luminând întunericul cu și mai mare forță,

stinsă și totuși nestinsă de către valul nopții.

Astfel creste sufletul omului de-a pururi

distrus dar totuși nedistrus de întunericul nopții.

Eu, Moartea, vin dar nu rămân,

Căci viața există dintotdeauna în TOTUL;

Doar un obstacol, sunt eu, pe drum,

Obstacol trecut cu repeziciune cu ajutorul luminii infinite.

Trezește-te, O flacără ce arzi de-a pururi în interior,

Străluce și înfrânge valul nopții.”

Apoi în mijlocul văpăilor în întuneric, crescu una ce

alungă noaptea, crescând, mărindu-se

devenind și mai strălucitoare până când nu mai fu decât lumină.

Atunci vorbi călăuza mea, vocea maestrului:

Privește-ți propriul suflet cum crește în lumină,

eliberat acum de-a pururi de Maestrul nopții.

Prin multe spații mă duse-apoi, spatii unde se aflau secretele Copiilor Luminii;

secrete pe care omul nu le va afla poate niciodată până când

nu va deveni și el un Soare al Luminii.

Mă conduse înapoi spre Lumină

Din Sala Luminii.

Îngenuncheat-am acolo în fața marilor Maeștri,

Maeștrii a TOATE.

Atunci vorbi EL, rostind cuvinte impresionante:

Ai fost eliberat de Sălile din Amenti.

Alege ce vrei să faci intre copii omului.

Am vorbit și eu apoi:

O, mare maestru, permite-mi să fiu învățător de oameni,

să le arăt calea până vor deveni și ei lumini intre oameni;

eliberați de valul nopții care ii înconjoară, arzând și luminând intre oameni.

Îmi vorbi apoi vocea:

Mergi și așa să fie după cum ți-e voia.

Stăpân al propriului destin iți ești acum,

liber să accepți sau să refuzi.

Preia-ți puterea, preia-ți înțelepciunea.

Ca o lumină străluce intre copiii omului.

In sus mă conduse apoi Locuitorul.

Si am trăit din nou intre copii omului,

învățându-i și arătându-le câte ceva din înțelepciunea mea;

Soare al Luminii, un foc intre oameni.

Acum pășesc din nou pe calea ce duce în jos, căutând lumina în întunericul nopții.

Păstrați-mi documentele căci călăuză vor fi pentru copiii omului.

 

 

TABLITA 3 – CHEIA INTELEPCIUNII

 

 

Eu, THOTH, atlantul,

ofer înțelepciunea mea,

ofer cunoștințele mele,

ofer puterea mea.

De bună voie le ofer copiilor omului.

Ofer în speranța că și ei ar putea avea înțelepciune

care să strălucească în lume din spatele valului nopții.

Înțelepciunea este putere iar puterea este înțelepciune,

împreună completând întregul.

Omule, să nu fii mândru de înțelepciunea ta.

Discută atât cu neștiutorul cât și cu înțeleptul.

Daca vine la tine cineva plin de învățătură,

ascultă-l cu mare atenție căci înțelepciunea e totul.

Să nu taci când se vorbește despre rău căci Adevărul ca și razele de soare luminează totul.

Cel ce nu respectă legea va fi pedepsit, căci doar prin Lege se eliberează oamenii.

Nu trebuie să te temi pentru că frica este ceea ce leagă omul de întuneric.

Urmează-ți indemnul inimii în timpul vieții.

Fă mai mult decât ți se cere.

Când ai acumulat bogății,

Urmează-ți indemnul inimii

Căci toate acestea nu sunt de nici un folos dacă inima ți-e istovită .

Ascultă-ți inima cât mai mult.

Si sufletul se va bucura.

Cei ce sunt călăuziți nu se rătăcesc,

Dar cei ce s-au rătăcit nu mai pot găsi calea cea dreaptă.

Dacă trăiești intre oameni, fă ca Iubirea să fie totul pentru inima ta.

Dacă va veni cineva să-ți ceară sfatul, lasă-l să vorbească liber,

căci astfel lucrul pentru care a venit la tine poate fi înfăptuit.

Dacă se codește să-și deschidă inima către tine,

e pentru ca tu, cel ce judecă situația, ești de vină.

Nu rosti vorbe nechibzuite și nici nu le asculta,

pentru că acestea sunt spuse de cel ce nu este în armonie.

Nu le rosti nici tu, astfel că cel din fața ta să poată afla înțelepciunea.

Tăcerea e un mare câștig.

Nu câștigi nimic vorbind foarte mult.

Nu-ți ridica inima mai presus de cea a copiilor omului,

pentru ca să nu ajungă mai jos decât praful chiar.

Dacă vei ajunge mare intre oameni,

să fii respectat pentru ceea ce știi și pentru blândețe.

Dacă vrei să cunoști firea unui prieten, nu-i întreba tovarășii,

ci petrece câtva timp doar cu el.

Discută cu el, pune-i la încercare inima prin cuvintele lui și prin purtarea lui.

Căci ce intră în magazie trebuie să și iasă,

iar lucrurile ce-ți aparțin trebuie împărtășite și prietenului tău.

Învățătura e considerată de prost drept ignoranță,

iar lucrurile profitabile ii sunt dăunătoare.

El trăiește în moarte.

Si-aceasta-i este hrana.

Secrete există în Cosmos ce odată dezvăluite umplu lumea cu lumina lor.

Cel ce-ar vrea sa se elibereze din sclavia intunericului

să despartă mai întâi materialul de imaterial, focul de pământ;

pentru că se știe că așa cum pământul coboară spre pământ,

la fel și focul urcă spre foc și devine una cu focul.

Cel ce cunoaște focul din sine va urca spre focul etern și va trăi în el de-a pururi.

Focul, focul interior, este cea mai puternică forță dintre toate,

pentru ca biruie totul și trece prin toate lucrurile de pe Pământ.

Omul se sprijină doar pe ceea ce rezistă.

Pământul trebuie sa-i reziste omului altfel acesta nu ar exista.

Nu toți ochii văd la fel, unul vede un obiect de o anume formă și culoare

iar altul, de o altă formă și culoare.

La fel și infinitul foc, ce-și schimbă culorile, nu e la fel de la o zi la alta.

Asa vorbesc eu, THOTH, despre înțelepciunea mea,

căci un om e un foc ce arde strălucind în noapte;

nu e stins niciodată de valul intunericului, nu e niciodată stins de valul nopții.

In inimile oamenilor am privit cu ajutorul înțelepciunii mele,

și am aflat ca nu s-au eliberat încă de luptă.

Eliberează-ți focul, O frate al meu sau el va fi îngropat în umbra nopții!

Asculta omule aceasta înțelepciune: unde încetează numele și forma?

Doar în conștiința, invizibilă, o forță infinită ce radiază strălucitor.

Formele pe care le creezi luminându-ți

felul de a privi lumea sunt cu adevărat efecte ce urmează cauza ta.

Omul este o stea încătușată într-un corp, până când, la sfârșit

se eliberează prin propria luptă.

Doar prin efort și trudă steaua din tine

va inflori într-o noua viață.

Cel ce știe începutul tuturor lucrurilor,

își eliberează steaua din tărâmul nopții.

Amintește-ți, omule, că tot ce există e doar o altă formă a ceea ce nu există.

Orice formă de viață trece în altă formă de viață

iar tu nu faci excepție de la această lege.

Respecta Legea, căci totul e Lege.

Nu căuta ce nu tine de Lege, căci așa ceva există doar în iluzia simțurilor.

Înțelepciunea vine în întâmpinarea tuturor copiilor ei

așa cum ei vin în întâmpinarea sa.

De-a lungul epocilor, lumina a fost ascunsă.

Trezește-te, omule, și fii înțelept.

Adânc în misterele vieții am călătorit, căutând cele ascunse.

Ascultă, omule, și fii înțelept.

Departe, sub scoarța pământului, în Sălile din Amenti,

Secrete ascunse oamenilor am văzut.

Adesea am trecut prin coridorul bine ascuns,

și am privit Lumina care este Viața pentru oameni.

Acolo, sub florile Vieții nesfârșite, căutat-am în inimile și secretele oamenilor.

Aflat-am că omul nu face decât să trăiască în întuneric,

lumina marelui foc fiindu-i ascunsă în sine.

Înaintea Maeștrilor din ascunsul Amenti

am acumulat înțelepciunea pe care o dau oamenilor.

Maeștri sunt ei, ai Înțelepciunii Secrete,

adusă din viitorul sfârșitului infinității.

Sapte sunt, Maeștrii din Amenti,

mai presus de Copiii Dimineții,

Sori ai ciclurilor, Maeștri ai Înțelepciunii.

Nu sunt la fel ca și copii omului?

TREI, PATRU, CINCI ȘI ȘASE, ȘAPTE

OPT, NOUA sunt titlurile Maeștrilor oamenilor.

Departe de viitor, fără forma și totuși în formare

au venit ei ca învățători ai copiilor omului.

Trăiesc de-a pururi, fără să facă parte totuși dintre cei vii,

nelegați de viață și liberi de moarte.

Conduc dintotdeauna cu infinită înțelepciune,

legați și totuși nelegați de întunecatele Săli ale Morții.

Au viața-n ei dar care nu este viață,

eliberați de toate sunt Maeștrii TOTULUI.

De la ei a venit Logos-ul, instrumente ei ale puterii nemăsurate.

Măreață este înfățișarea lor, și totuși ascunsă în micime,

formată de ceea ce se formează, cunoscută și totuși neștiută.

TREI păstrează cheile tuturor magiilor ascunse,

creator este el al Sălilor Morților;

trimițând putere, învăluit în întuneric,

legând sufletele copiilor omului;

trimițând întunericul, legând forța sufletului;

conducător al negativului pentru copii omului.

PATRU e cel ce sloboade puterea.

Maestru al Vieții este pentru copii omului.

Lumină ii e corpul, flacără ii este înfățișarea,

eliberator de suflete pentru copii omului.

CINCI este stăpânul, Maestrul tuturor magiilor –

Cheia Cuvântului ce răsună printre oameni.

 

ȘASE este Maestrul Luminii, drumul ascuns,

Cărarea sufletelor copiilor oamenilor.

ȘAPTE este Maestrul vastității,

Stăpânul Spațiului și cheia Timpurilor.

OPT este cel ce comandă progresul;

Cântărește și echilibrează călătoria omului.

NOUA este tatăl, măreț la rându-i în înfățișare,

Formându-se și schimbându-se din ceea ce nu are formă.

Gândește-te cu mare atenție la simbolurile pe care ți le-am dat.

Chei sunt ele, deși sunt ascunse oamenilor.

Năzuiește oricând spre înalt, Suflet al dimineții,

Întoarce-ți gândurile spre Lumină și Viață.

Descoperă în simbolurile pe care ți le-am dat,

lumina pe drumul ce pornește din viață și se termina în viață.

Caută cu înțelepciune.

Întoarce-ți gândurile spre interiorul tău.

Nu-ți închide mintea florii Luminii.

Așază-ți în corp o imagine făurită din gânduri.

Gândește-te la numerele care te conduc spre Viață.

Curată este cărarea pentru cel ce are înțelepciune.

Deschide ușa Împărăției Luminii.

Revarsă-ți flacăra ca un Soare al dimineții ce ești,

Îndepărtează întunericul și trăiește în lumina zilei.

Privește-te, omule! Ca parte a ființei tale

Cei Șapte care sunt dar nu sunt ce par a fi.

Deschisu-mi-am, omule, înțelepciunea,.

Urmează drumul pe care primul am pășit.

Maeștri ai Înțelepciunii,

SOARE al LUMINII MATINALE și al VIEȚII pentru copiii omului.

 

 

TABLITA 4 – CEL NASCUT IN SPATIU

 

 

Ascultă, omule, vocea înțelepciunii,

Ascultă vocea lui THOTH, atlantul.

De bună voie îți ofer înțelepciunea mea,

Adunată din spațiul și timpul acestui ciclu;

Stăpân al misterelor, SOARE al dimineții,

Trăind de-a pururi, un copil al LUMINII,

Strălucind ca o stea a dimineții.

THOTH învățătorul de oameni, învățător al TOTULUI.

Cu mult timp în urmă, în copilăria mea,

Priveam stelele din de mult îngropata Atlantida,

Si visam la misterele ce se ascundeau departe, deasupra oamenilor.

Atunci crescu în inima mea o mare dorință de a cuceri drumul ce ducea către stele.

An după an, am cautat înțelepciunea, cunoștințe noi, urmând calea,

Până când SUFLETUL meu, trudit, s-a eliberat din strânsoare și a plecat departe.

Eliberat eram de legătura pământ-om.

Eliberat de corp, am țâșnit în noapte.

Deschis era, în sfârșit, și pentru mine spațiul stelar.

Eliberat din strânsoarea nopții eram.

Acum puteam cauta înțelepciune la marginile spațiului,

Departe de cunoașterea omului limitat.

Departe, în spațiu, a călătorit liber SUFLETUL meu

In infinitatea cercului luminii.

Ciudate, dincolo de înțelegere, erau unele planete,

Gigantice, cum omul nici nu poate visa.

Totuși găsit-am Legea, în toata frumusețea ei, ce se făcea simțită

Pe și printre acele planete asa cum se face simțită printre oameni.

Prin frumusețea infinității a călătorit sufletul meu,

Departe în spațiu am zburat cu gândul.

M-am odihnit pe o planetă frumoasă

Al cărei aer era plin de sunete armonioase.

Forme erau acolo, mișcându-se în Ordine,

Mărețe și maiestuoase precum stelele nopții;

Urcând în armonie, echilibru ordonat,

Simboluri ale Cosmicului, și ale Legii.

Pe lângă multe stele trecut-am în călătoria mea,

Si pe lângă multe rase de oameni

Unii urcând ca stele ale dimineții

Alții căzând spre întunericul nopții.

Fiecare din ei se luptau să se ridice,

Urcând spre înălțimi și sondând abisurile,

Ajungând uneori pe tărâmuri luminoase,

Trecând prin întuneric ca să iasă la Lumină.

Să știi, omule, că Lumina este moștenirea ta.

Întunericul e doar un văl.

Închisă în inima ta se află lumina eternă ,

Așteptând să fie eliberată pentru a cuceri,

Așteptând să rupă valul nopții.

Am descoperit câțiva din cei ce cuceriseră eterul.

Eliberați de spațiu dar totuși oameni erau.

Folosind forța care stă la baza TUTUROR lucrurilor,

Departe în spațiu construit-au o planetă,

Condusă de forța ce curge prin TOT;

Concentrând, transformând eterul în forme

Care creșteau după vrerea lor.

Depășiseră în știință toate rasele,

Aveau o înțelepciune nemăsurată, erau fii ai stelelor.

Îndelung am stat și le-am admirat înțelepciunea.

Au creat din eter orașe

Mărețe din trandafiri și aur.

Cu mult timp în urmă, ei cuceriseră eterul,

Se eliberaseră din strânsoare

Se gândeau doar la o imagine iar aceasta era rapid creată.

Mai departe pleca sufletul meu prin Cosmos,

Văzând lucruri și noi dar și vechi;

Învățând ca omul este cu adevărat un fiu al spațiului,

Un Soare intre Sori, un copil al stelelor.

Să știi, omule, că tot ce ai, este una cu stelele.

Corpul tău nu e decât o planetă

Învârtindu-se în jurul stelei din centrul sistemului planetar.

După ce vei obține lumina înțelepciunii totale,

Liber vei fi să strălucești în eter

Vei fi unul din Sorii ce luminează întunericul exterior

Unul din copii spațiului ce crește în Lumină.

Așa precum stelele își pierd cu timpul strălucirea,

Lumina lor revenind la măreața sursă,

La fel, omule, trece sufletul

Lăsând în urmă întunericul nopții.

Format din eterul primordial, plin de strălucirea ce curge dinspre sursă,

Legat de eterul ce îl înconjoară

Străluce de-a pururi până când se eliberează în sfârșit.

Ridică-ți flacăra din întuneric, lasă-n urma noaptea și liber vei fi.

Călătorit-am prin spațiu-timp,

Știind că în sfârșit sufletul meu era liber,

Știind că în sfârșit pot urma înțelepciunea.

Până când, în cele din urmă am trecut într-un plan,

Ascuns cunoașterii, necunoscut înțelepciunii,

O prelungire dincolo de tot ceea ce știm noi.

Având această cunoaștere, omule,

Sufletul meu a fost și mai fericit,

Pentru că acum eram liber.

Ascultă, fiu al spațiului,

Ascultă-mi înțelepciunea:

Află că și tu vei fi liber.

Ascultă-mi încă o dată înțelepciunea, omule,

Căci ascultând și tu poți trăi și fi liber.

Nu ești ceva pământean ci fiu al Infinitei Lumini Cosmice.

Nu mai știi de unde vii, omule?

Nu știi că ești cu adevărat Lumina?

Soare al Mărețului Soare, dobândind înțelepciune

Vei conștientiza legătura ta cu Lumina.

Tie îți ofer acum cunoaștere,

Libertatea de a păși pe aceeași cale pe care am mers și eu,

Arătându-ți cum prin zbuciumul meu

Am pășit pe calea ce duce spre stele.

Ascultă, omule, și conștientizează-ți legăturile,

Află cum să te eliberezi.

Din mijlocul întunericului te vei ridica, vei fi una cu Lumina și cu stelele.

Urmează întotdeauna calea înțelepciunii.

Doar așa te poți ridica.

Destinul omului îl conduce dintotdeauna înainte

Spre Curbele Infinitului TOT.

Află, omule, că tot spațiul este supus ordinii.

Doar prin Ordine poți fi Una cu TOTUL.

Ordinea și echilibrul sunt Legile Cosmosului.

Respectă-le și vei fi Una cu TOTUL.

Cel ce va urma cărarea înțelepciunii,

Trebuie să fie deschis florii vieții,

Să-și extindă conștiința dincolo de întuneric,

Să curgă prin timp și spațiu spre TOT.

Profund, în liniște trebuie să rămâi până când, în sfârșit

Te vei elibera de dorințe,

De dorința de a vorbi în tăcerea în care te afli.

Eliberează-te prin tăcere de legătura cuvintelor.

Abstinența de la mâncare până când ai învins

Dorința de a mânca, aceasta subjugă sufletul.

Atunci așază-te în întuneric.

Închide ochii ca să nu mai vezi razele Luminii.

Centrează-ți forța sufletului în locul conștiinței,

Si eliberează-l de robia nopții.

Așază-ți în minte imaginea pe care o dorești.

Imaginează-ți locul pe care ai vrea să-l vezi.

Vibrează înainte și înapoi cu forța ta.

Desfă-ți sufletul din legăturile nopții.

Cu toată puterea trebuie să scuturi

Până când sufletul tău va fi eliberat în sfârșit.

Atotputernică mai presus de cuvinte este flacăra Cosmică,

Ce șade în planuri necunoscute omului;

Atotputernică și echilibrată, mișcându-se în Ordine,

Muzica plină de armonie, dincolo de om.

Vorbind prin muzică, cântând prin intermediul culorilor,

Flacăra ce arde de la începutul TOTULUI Etern.

Scânteie din aceasta flacără sunteți, copiii mei,

Arzând în culori vii și trăind prin muzică.

Ascultă vocea și vei fi liber.

 

Conștiința eliberată fuzionează cu cea Cosmică,

Cu Ordinea și Legea TOTULUI.

Să nu te îndoiești, omule, că din întuneric,

Lumina va străluci în continuare ca un simbol al TOTULUI.

Spune această rugăciune dacă vrei să obții înțelepciunea.

Roagă-te ca Lumina să inunde TOTUL.

Atotputernice Spirit al Luminii ce strălucești  în

Cosmos, atrage-mi flacăra, în armonie, spre tine.

Ridică-mi focul din întuneric,

Atracție a focului care este Una cu TOTUL.

Ridică-mi sufletul, tu preaputernice.

Copil al Luminii, nu-ți întoarce fața de la mine.

Fă-mă să mă topesc în cuptorul tău;

Cel ce ești una cu toate lucrurile și toate lucrurile

Una cu tine, foc al vieții și Una cu Mintea.

Când ți-ai eliberat sufletul din robie, să știi că pentru tine nu mai există întuneric.

Prin spațiu vei putea căuta înțelepciune descătușat de trup.

Liber zboară în lumina dimineții,

Sufletule, spre tărâmurile Luminii. Mișcă-te în Ordine,

In Armonie, eliberat vei fi împreună cu Copii Luminii.

Caută și cunoaște, Cheia mea spre Înțelepciune.

Astfel, omule, vei fi liber cu siguranță.

 

 

TABLITA 5 – LOCUITORUL DIN UNAL

 

 

Adesea visez la îngropata Atlantida, pierdută în epoci ce-au dispărut în noapte.

Eon după eon ai ființat în frumusețe, lumina strălucind în întunericul nopții.

Atotputernic, domnind peste cei născuți pe pământ,

Stăpân al Pământului în vremea Atlantidei.

Rege al națiilor, stăpân al înțelepciunii,

LUMINA deasupra orașului SUNTAL,

Păstrător al căii,

Trăia în TEMPLUL său,

MAESTRUL din UNAL,

LUMINA a Pământului în zilele Atlantidei.

 

Maestru venit dintr-un ciclu de dincolo de noi,

Trăind în corpuri ca și printre oameni.

Nenăscut pe Pământ,

EL, venit de dincolo de noi,

SOARE a unui ciclu, mai presus de oameni.

Să știi, omule, ca Maestrul HORLET,

Nu a fost niciodată una cu copiii oamenilor.

In vremuri de demult când Atlantida s-a arătat ca o putere

A apărut cineva cu Cheia Înțelepciunii,

Arătând tuturor calea spre LUMINA.

Arătându-le tuturor oamenilor calea spre desăvârșire,

Calea Luminii ce curge printre oameni.

Stăpânind întunericul, conducând Sufletul-Omului,

Spre înălțimi ce erau Una cu Lumina.

Împărți el Regatele în părți.

Zece erau la număr, conduse de copiii oamenilor.

Într-unul a construit un TEMPLU,

Dar nu pentru copii oamenilor.

Din ETER a chemat substanța, modelată și cu forma dată de puterea lui YTOLAN

în formele pe care EL le-a construit cu mintea Lui.

Kilometru după kilometru substanța a acoperit insula,

spațiu după spațiu a crescut în putere.

Neagră, și totuși nu, dar întunecată ca și spațiul-timp,

adânc în interiorul ei ESENȚA LUMINII.

Cu repeziciune aparu Templul

modelat și cu forma dată de CUVÂNTUL LOCUITORULUI,

chemat să se formeze din ceea ce n-are formă.

Apoi EL a construit în interior, camere mărețe,

le umplu cu forme chemate din ETER,

și cu înțelepciune făcută sa apară din mintea Lui.

Fără formă era EL în TEMPLUL său,

și în același timp era format în imaginea oamenilor.

Trăind printre ei și totuși nefiind de-al lor, ciudat și foarte diferit

era EL de copii oamenilor.

Alese apoi dintre oameni TREI care să fie poarta spre el.

Ii alese pe cei TREI dintre cei MAI MARI ca să devină legătura lui cu Atlantida.

Mesageri care să-i ducă sfatul regilor copiilor oamenilor.

A ales și pe alții și i-a învățat despre înțelepciune;

ca învățători să fie ei pentru copiii oamenilor.

Apoi i-a așezat pe insula UNDAL pentru a fi

învățători ai Luminii pentru oameni.

Fiecare din cei astfel aleși, a trebuit să fie învățat intre cinci și zece ani.

Doar astfel putea să înțeleagă cum să aducă LUMINA copiilor oamenilor.

Astfel apăru Templul, locul unde stătea Învățătorul oamenilor.

Eu, THOTH, am căutat dintotdeauna înțelepciunea,

In întuneric și în Lumină.

Încă din tinerețe am mers pe cale, căutând să capăt și mai multăînvățătură.

După multe străduințe, unul din cei TREI, mi-a adus LUMINA.

Mi-a făcut cunoscute poruncile LOCUITORULUI, m-a adus din întuneric la LUMINA.

m-a dus în fața LOCUITORULUI, în Templu, în fața marelui FOC.

Acolo, pe mărețul tron, L-am văzut,

pe LOCUITOR, înveșmântat în LUMINA

și strălucind ca focul.

Am îngenuncheat în fața măreței înțelepciuni,

simțind LUMINA curgând în valuri prin corpul meu.

Auzit-am apoi vocea LOCUITORULUI:

“Întuneric, vino spre Lumină.

De mult tot cauți calea spre LUMINA.

Fiecare suflet de pe pământ care își slăbește lanțurile,

va fi curând eliberat din robia nopții.

Adânc din întuneric te-ai ridicat, și te-ai apropiat mai mult de Lumina țelului tău.

 

Aici vei locui ca și copil al meu, păstrător al înțelepciunii,

unealtă a LUMINII de departe.

Apărător al înțelepciunii în epocile intunericului,

ce curând se vor abate asupra copiilor oamenilor.

Locuiește aici și soarbe din toată înțelepciunea.

Secrete și mistere ți se vor dezvălui.”

Răspunsu-i-am apoi MAESTRULUI CICLURILOR, zicând:

“Lumină ce te cobori asupra oamenilor,

dă-mi din înțelepciunea ta

ca să pot fi învățător de oameni.

Dă-mi din LUMINA ta ca să mă pot elibera.”

Îmi vorbi apoi, din nou, MAESTRUL:

“Epocă după epocă vei trăi prin

înțelepciunea ta, da, când peste Atlantida

se vor rostogoli valurile oceanului,

vei avea Lumină, deși ascunsă în întuneric,

pregătită să apară oricând o vei chema.

Mergi acum și învață și mai mult din înțelepciune.

Dezvoltă-te în LUMINA către TOTUL infinitului.”

Mult timp locuit-am în templul

LOCUITORULUI până când în sfârșit m-am contopit cu LUMINA.

Urmat-am apoi calea spre planurile stelare, urmat-am apoi calea LUMINII.

Am urmat calea ce ducea adânc în inima Pământului,

învățând deopotrivă secretele de deasupra și de dedesubt;

învățând calea spre SĂLILE DIN AMENTI;

învățând despre LEGEA ce ține lumea în echilibru.

Înțelepciunea mea m-a purtat spre camerele ascunse ale Pământului,

adânc sub scoarța Pământului, pe calea ascunsă de epoci copiilor oamenilor.

Mi s-a revelat chiar și mai multă înțelepciune înainte de a căpăta o nouă învățătură:

aflat-am că orice e parte a unui TOT, măreț și totuși mai măreț

decât tot ceea ce cunoaștem.

Căutat-am centrul Infinitului de-a lungul epocilor.

Pe măsură ce înaintam, din ce în ce mai multe secrete aflam.

Acum, privind în urmă prin epocile trecute, știu că înțelepciunea nu cunoaște limite,

că ea crește odată cu epocile, că e Una cu cea a Infinitului.

Lumina era în vechea Atlantida.

Si totuși și întunericul se ascundea acolo.

Din Lumină în întuneric au căzut, cei care se ridicaseră dintre oameni.

Orgolioși deveniseră din cauza a ceea ce știau,

Mândri erau de locul lor intre oameni.

Adânc au cercetat în ce le era interzis,

Si au deschis poarta ce ducea dedesubt.

Căutat-au să obțină și mai multă cunoaștere dar

Si să o aducă la suprafață.

Cel ce coboară dedesubt trebuie sa fie echilibrat,

Altfel va fi limitat de lipsa luminii.

Deschis-au ei apoi,

Prin cunoașterea lor,

Căi interzise omului.

Dar, în Templul Său, cel ce vede tot, LOCUITORUL,

șade în AGWANTI, în timp ce prin Atlantida, sufletul lui hoinărește liber.

I-a văzut pe atlanți, cu magia lor,

Deschizând poarta ce urma să aducă pe Pământ mare necaz.

Cu repeziciune s-a întors sufletul său atunci în corpul său.

Din al său AGWANTI se ridică

Si își chemă cei TREI preaputernici mesageri.

Dădu porunci ce zguduiră lumea.

Adânc sub scoarța Pământului, spre Sălile din Amenti,

Repede a coborât LOCUITORUL.

Chemă  apoi fortele stăpânite de cei Sapte Maeștri;

Schimbă echilibrul Pământului.

Adânc scufundă Atlantida sub valurile întunecate.

Sfărâmă poarta ce fusese deschisă;

Distruse intrarea ce ducea dedesubt.

Toate insulele au fost distruse cu excepția insulei UNAL,

Si o parte a insulei fiilor LOCUITORULUI.

Pe aceștia ii păstră ca să fie învățători,

Lumini pe calea celor ce vor veni

Lumini pentru copiii mai mici ai oamenilor.

Mă chemă apoi pe mine, THOTH, în fața lui,

Si-mi dădu porunci pentru ce trebuia să fac, zicându-mi:

“Tu THOTH, ia-ți toată înțelepciunea.

Toate cunoștințele, toata magia ta.

Mergi și fii învățător de oameni.

Mergi și păstrează cunoștințele

Până când, cu timpul, LUMINA va spori în oameni.

LUMINA fi-vei de-a lungul epocilor,

Ascunsă dar de găsit pentru cei luminați.

Peste tot Pământul, iți dăm putere,

Te eliberăm s-o oferi sau s-o iei.

Adună-i acum pe fiii Atlantidei.

Ia-i și fugiți la oamenii din peșteri.

Zburați spre tărâmul Copiilor lui KHEM.”

Adunatu-i-am apoi pe fiii Atlantidei.

In navă am adus toate documentele mele,

Cele ale scufundatei Atlantide.

Adunatu-mi-am toate forțele,

Unelte multe ale magiei atotputernice.

Ridicatu-ne-am apoi pe aripile dimineții.

Deasupra Templului ne-am ridicat

Lăsând în urmă pe cei Trei și pe LOCUITOR,

Ce ședeau în SĂLILE de sub Templu,

Închizând calea spre Maeștrii Ciclurilor.

Cu toate acestea, celui care are cunoaștere,

Deschisa ii va fi calea spre AMENTI.

Cu repeziciune zburat-am noi pe aripile dimineții,

Spre tărâmul copiilor lui KHEM.

Acolo, prin puterea mea,

I-am cucerit și i-am condus.

Ridicat-am spre LUMINA, pe copiii lui KHEM.

Adânc sub stânci mi-am îngropat nava, așteptând vremea când omul va fi liber.

Deasupra navei, am ridicat un semn sub forma unui leu cu cap de om.

Acolo sub acel chip se odihnește nava mea,

Spre a fi scoasă când nevoia o va cere.

Află, omule, că departe, în viitor, invadatori vor veni din adâncul spațiului.

Atunci să vă treziți voi, cei ce aveți înțelepciune.

Scoateți nava mea și învingeți-i cu ușurință.

Adânc îngropat sub acel chip se află secretul meu.

Căutați și descoperiți în piramida pe care am construit-o.

Fiecare e pentru ceilalți cheia de boltă;

Fiecare e poarta ce duce spre VIATA.

Urmează CHEIA pe care am lăsat-o în urma mea.

Caută iar poarta spre VIATA îți va aparține.

Caută în piramida mea, adânc în coridorul ce se termină într-un perete.

Folosește CHEIA celor ȘAPTE, și deschide calea.

Acum ție ți-am încredințat înțelepciunea mea.

Acum ție ți-am încredințat calea mea.

Urmează calea.

Află tu secretele mele.

Căci ție ți-am arătat drumul.

 

 

TABLITA 6 – CHEIA MAGIEI

 

 

Ascultă, omule, la înțelepciunea magiei,

Ia aminte la uitata învățătură a puterilor.

Acum mult timp, pe vremea primului om,

O lupta a început intre întuneric și lumină.

Atunci, oamenii, ca și acum,

Aveau în ei deopotrivă lumină și întuneric;

In timp ce în unii, întunericul iadului domnea,

Altora lumina le umplea sufletul.

Da, o luptă dusă în vremuri de demult,

Eterna bătălie dintre întuneric și lumină.

Cu violență purtată de-a lungul epocilor,

Folosind forțe ciudate, necunoscute omului.

Inițiații au fost învăluiți în întuneric,

Luptând întotdeauna împotriva luminii;

Dar sunt și alții care, plini de lumină,

Au înfrânt întotdeauna întunericul nopții.

Oriunde te-ai afla în epoci și planuri,

Cu siguranță vei afla de lupta cu noaptea.

Cu multe epoci în urmă, SORII Dimineții

Au coborât și au descoperit lumea acoperită de noapte.

Acolo, în trecut, a început lupta, eterna luptă dintre Întuneric și Lumină.

Mulți erau atunci cuprinși atât de mult de întuneric

Încât abia mai licărea în ei lumina prin noapte.

Unii dintre ei erau maeștri ai intunericului, ce căutau

Să umple tot cu întunericul lor:

Căutau să ii atragă și pe alții în noaptea lor

Cu violență se împotriveau maeștrilor luminii:

Luptau cu îndârjire din întunericul nopții

Căutând să strângă și mai mult cătușele,

Lanțurile ce-i legau pe oameni de întunericul nopții.

Se foloseau întotdeauna de magia intunericului,

Adusă de forța intunericului.

Magie ce învăluia sufletul omului în întuneric.

Uniți și ascultând porunca, FRAȚII ÎNTUNERICULUI,

De-a lungul epocilor, opuși copiilor oamenilor.

Umblând întotdeauna în secret, pe ascuns,

Cunoscuți și totuși nedescoperiți de copii omului.

Dintotdeauna, au mers și au lucrat în întuneric,

Ascunzându-se de lumină în bezna nopții.

In tăcere și în secret își foloseau puterea,

Înrobind și legând sufletele oamenilor.

Nevăzuți veneau și tot asa plecau.

Omul, în ignoranța lui, Îi cheamă de dedesubt.

Întunecată e calea pe care merg FRAȚII ÎNTUNERICULUI,

Neagră precum întunericul nu precum noaptea,

Călătorind pe Pământ vin în visele oamenilor.

Au căpătat putere din întunericul ce-i înconjoară

Sa cheme alți locuitori din afara planului lor,

Prin modalități ce sunt ascunse omului.

FRAȚII ÎNTUNERICULUI ajung până în mintea omului.

In jur ei își țes valul nopții lor.

Astfel, atât cât viețuiește,

Acel suflet trăiește înlănțuit,

Legat de cătușele VALULUI nopții.

Puternici sunt în cunoașterea interzisă

Interzisă deoarece e una cu noaptea.

Ascultă, bătrâne, și ia aminte la avertismentul meu:

Eliberează-te de robia nopții.

Nu-ți ceda sufletul FRAȚILOR ÎNTUNERICULUI.

Îndreaptă-ți fața întotdeauna spre Lumină.

Nu știi, omule, că durerea ta,

Se datorează doar Vălului nopții.

Da, omule, ia aminte la avertismentul meu:

Privește întotdeauna înspre sus,

Întoarceți sufletul spre LUMINĂ.

FRAȚII ÎNTUNERICULUI își caută frații

Cei care au mers pe calea LUMINII.

Căci știu prea bine că cei ce-au călătorit

Departe spre Soare pășind pe calea LUMINII

Au și mai mare putere

Să aducă întunericul asupra copiilor LUMINII.

Ascultă, omule, pe cel ce vine la tine.

Dar cântărește cu grijă dacă vorbele lui sunt din LUMINĂ.

Căci mulți sunt cei ce merg în LUMINA ÎNTUNECATĂ

Si care nu sunt totuși copiii LUMINII.

E ușor să le urmezi calea,

Ușor să urmezi calea pe care te conduc ei.

Dar ascultă, omule, avertismentul meu:

Lumina vine doar la cel ce caută.

Dificilă e calea ce duce la ÎNȚELEPCIUNE,

Dificilă e calea ce duce spre LUMINĂ.

Piedici multe vei găsi în calea ta

Si mulți munți de cățărat spre LUMINĂ.

Să știi, omule, că cel ce va răzbi, se va elibera de calea Luminii.

Căci trebuie să știi, omule, că în cele din urmă lumina trebuie sărăzbată

Iar întunericul și noaptea să fie izgonite de Lumină.

Ascultă, omule, și ia aminte la această înțelepciune;

Ca și întunericul, la fel e și LUMINA.

Când întunericul va fi izgonit iar toate Vălurile vor fi rupte,

Din întuneric va străluci LUMINA.

Așa cum printre oameni există FRAȚII ÎNTUNERICULUI

Tot așa există și FRAȚII LUMINII.

Opuși FRAȚILOR ÎNTUNERICULUI,

Căutând să elibereze oamenii din noapte.

Puteri au ei, preaputernici.

Cunosc LEGEA iar planetele li se supun.

Întotdeauna lucrează în armonie și ordine,

Eliberând sufletul omului din robia nopții.

Secreți și ascunși, umblă și ei.

Necunoscuți sunt copiilor oamenilor.

Au luptat dintotdeauna cu FRAȚII ÎNTUNECAȚI,

Au învins și înving și timpul fără sfârșit.

LUMINA va fi întotdeauna stăpână,

Gonind întunericul nopții.

Omule, ascultă ce-ți spun:

Copii Luminii vor fi întotdeauna alături de tine.

Stăpâni ai puterii SOARELUI,

Nevăzuți dar paznici ai oamenilor.

Deschisă tuturor e calea lor,

Deschisă ție, cel ce vei păși în LUMINĂ.

Eliberați sunt EI din ÎNTUNECATUL AMENTI,

Eliberați din toate SĂLILE, unde VIAȚA domnește suprem.

SORI sunt ei și MAEȘTRI ai dimineții,

Copii ai Luminii care strălucesc printre oameni.

Seamănă cu oamenii dar nu sunt ca ei,

Pentru că în trecut nu au fost niciodată despărțiți.

Au fost UNUL în eterna UNITATE,

In tot spațiul de la începutul timpului.

Au dăruit omului secrete

Care să-l păzească și să-l protejeze de orice rău.

Cel ce va dori să meargă pe calea maestrului,

Trebuie să se elibereze din robia intunericului.

Trebuie să cucerească ceea ce nu are formă,

Si să cucerească iluzia fricii.

Cunoscând trebuie să afle toate secretele

Călătorind pe calea ce duce spre întuneric,

Si cu toate acestea trebuie să aibe înaintea lui lumina țelului său.

Mari piedici va întâmpina în drumul lui,

Dar el să se îndrepte cu hotărâre spre LUMINA SOARELUI.

Ascultă, Omule, SOARELE este simbolul

LUMINII ce strălucește la capătul drumului tău.

Acum ție iți dăruiesc secretele:

Acum pentru a înfrunta forța intunericului,

Pentru a o înfrunta și a înfrânge teama de noapte.

Doar știind poți înfrânge,

Doar știind poți avea LUMINĂ.

Acum îți transmit aceasta învățătură,

Știută de MAEȘTRI,

Știința ce înfrânge toate temerile de întuneric.

Folosește înțelepciunea pe care ți-am dăruit-o.

Si STĂPÂN al FRAȚILOR NOPȚII vei fi.

Când vei simți ceva,

Ce te atrage mai aproape de poarta mai întunecată,

Privește-ți sufletul și află dacă ceea ce simți vine din interiorul tău.

Daca vei descoperi întunericul în propriile-ți gânduri,

Izgonește-le cât mai departe de mintea ta.

Trimite-ți prin corp un val de vibrație,

Neregulată la început și regulată apoi,

Până când te vei elibera.

Pornește VALUL DE FORȚĂ în CENTRUL CREIERULUI tău.

Direcționează-l sub forma de unde din cap spre picioare.

Dar dacă vei descoperi că sufletul tău nu e întunecat,

Asigură-te că o forță e îndreptată spre tine.

Doar prin cunoaștere poți răzbate.

Doar prin înțelepciune poți spera să te eliberezi.

Cunoașterea aduce înțelepciune iar înțelepciunea, putere.

Desăvârșește-te și vei avea putere asupra tuturor lucrurilor.

Caută mai întâi un loc legat de întuneric.

Desenează un cerc în jurul tău.

Stai în picioare, drept, în mijlocul cercului.

Folosește această formula și vei fi liber.

Ridică-ți mâinile spre spațiul întunecat de deasupra ta.

Închide ochii și adună LUMINĂ.

Cheamă SPIRITUL LUMINII prin Spațiu-Timp

Folosind aceste cuvinte și vei fi liber:

“Umple-mi corpul, SPIRIT AL VIEȚII,

umple-mi corpul cu SPIRITUL LUMINII.

Vino din FLOAREA

Ce străluce în întuneric.

Vino din SĂLILE unde domnesc cei ȘAPTE MAEȘTRI.

Pe nume le spun, eu, CELOR ȘAPTE:

TREI, PATRU, CINCI,

Și ȘASE, ȘAPTE, OPT – NOUĂ.

Pe nume ii chem să mă ajute,

Să mă elibereze și să mă salveze din întunericul nopții:

UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL,

Si GOYANA, HUERTAL, SEMVETA – ARDAL.

Pe nume ii implor,

Să mă elibereze din întuneric

Si să mă umple cu LUMINĂ.”

Să știi, omule, că după ce vei face asta,

Vei fi eliberat din cătușele ce te leagă,

De frații nopții.

Nu înțelegi că numele lor au puterea să elibereze prin vibrație lanțurile ce te leagă?

Folosește-le la nevoie să te eliberezi pe tine și pe fratele tău

Astfel ca și el să iasă din întuneric.

Tu, omule, ești ajutorul fratelui tău.

Nu-l lăsa în robia intunericului.

Ție îți dăruiesc acum magia mea.

Ia-o și mergi pe calea LUMINII.

LUMINA ție, VIAȚA ție,

Fie ca SOARE să fii în ciclurile ce urmează.

 

 

TABLITA 7 – CEI SAPTE MAESTRI

 

 

Ia aminte omule și ascultă-mi Vocea.

Deschide-ți mintea-spațiu și soarbe din înțelepciunea mea.

Întunecată e calea VIEȚII pe care pășești.

Multe sunt capcanele care îți apar în cale.

Caută întotdeauna să capeți și mai multă înțelepciune.

Găsește-o iar ea iți va lumina drumul.

Omule, deschide-ți SUFLETUL COSMOSULUI,

Si lasă-l să curgă prin tine, una cu SUFLETUL tău.

LUMINA este veșnică iar întunericul este efemer.

Caută de-a pururi, omule, LUMINA.

De fiecare dată când Lumina îți va umple ființa

Întunericul va dispărea curând din tine.

Deschide-ți-vă sufletele FRAȚILOR LUMINII.

Dați-le voie să intre și să vă umple cu LUMINA.

Ridicați-vă ochii spre LUMINA cosmosului.

Îndreptați-vă întotdeauna fața spre țel.

Doar căpătând lumina întregii înțelepciuni,

Veți deveni una cu țelul Infinitului.

Căutați întotdeauna Unicitatea eternă.

Căutați întotdeauna Lumina din Unu.

Ascultă-mi Vocea, omule

Cântând cântecul Luminii și al Vieții

In orice spațiu, Lumina este predominantă,

Înconjurându-i pe toți cu flamuri de foc.

Căutând întotdeauna în vălul intunericului

Undeva vei găsi cu siguranță Lumina.

Ascunsă și îngropată, rătăcită de cunoașterea omului,

Adânc în finit există Infinitul.

Pierdută, dar prezentă, curgând prin orice,

Viețuind în TOT este CREIERUL INFINIT.

In toate spațiile, există doar o SINGURA înțelepciune.

Fără îndoială este UNA din UNUL.

Tot ceea ce există apare din LUMINA, iar LUMINA apare din TOT.

Toată creația se sprijină pe ORDINE:

LEGEA guvernează spațiul unde există INFINITUL.

Din echilibru provin marile cicluri,

Deplasându-se în armonie spre sfârșitul Infinitului.

Să știi, omule, că departe în spațiu-timp,

Însuși INFINITUL se va transforma.

Ia aminte și ascultă Vocea Înțelepciunii:

Află că TOTUL se crează din TOT în permanență.

Afla ca prin timp poți urma înțelepciunea

Si să descoperi și mai multă lumină în calea ta.

Da, vei descoperi că dacă nu cauți, țelul tău te va ocoli din zi în zi.

Cu mult timp în urmă, în SĂLILE DIN AMENTI

Eu, Thoth, am stat în fața Maeștrilor ciclurilor.

Preaputernici, atât ca forță cât și ca înțelepciune nedezvăluită.

Condus de Locuitor, I-am văzut pentru prima dată.

Mai apoi însă eliberat fiind, puteam să intru în conclavul lor când doream.

Adesea am mers pe calea întunecoasă spre SALA unde LUMINA strălucește de-a pururi.

Am aflat despre Maeștrii Ciclurilor, ce aduceau înțelepciune din ciclurile trecute.

In acel ciclu EI se manifestau ca ghizi ai oamenilor către cunoașterea TOTULUI.

Sapte sunt la număr, atotputernici, transmițând prin mine aceste cuvinte oamenilor.

Epoci la rând, am stat în fata lor ascultându-le cuvintele ce nu răsunau.

Odată mi-au spus:

Omule, vrei să capeți înțelepciune?

Caută în inima flăcării.

Vrei să capeți cunoștințe despre putere?

Caută în inima flăcării.

Vrei să fii una cu inima flăcării?

Caută atunci în propria-ți flacără ascunsă în interiorul tău.

 

De multe ori mi-au vorbit,

Împărtășindu-mi înțelepciunea nelumească;

Arătându-mi noi căi spre lumină;

Împărtășindu-mi înțelepciunea adusă de deasupra.

Oferindu-mi cunoaștere,

Învățându-ma despre LEGE, despre ordinea la TOATE.

Vorbitu-mi-au din nou, cei ȘAPTE, SPUNÂND:

“De dincolo de timp venim, omule,

Călătorit-am de dincolo de SPAȚIU-TIMP,

Da, din locul unde se termină Infinitul.

Când tu și frații tăi erați fără de formă,

Noi aveam deja forma din ordinea TOTULUI.

Nu suntem precum oamenii,

Deși odată fost-am oameni și noi.

Din Marele Vid ne-am născut

In conformitate cu LEGEA.

Căci trebuie să știi că ceea ce e format

Cu adevărat nu are formă decât în ochii tăi.

Iar apoi îmi vorbiră din nou cei ȘAPTE, zicând:

Copil al LUMINII, THOTH, ești liber, să călătorești pe calea luminoasă

Până când TOATE vor deveni UNA.”

Ne-am născut în ordinea noastră:

TREI, PATRU, CINCI, SASE, ȘAPTE, OPT – NOUA.

Află că acestea sunt numerele ciclurilor din care am coborât către oameni.

Fiecare avem aici o datorie de împlinit;

Fiecare avem aici o forță de controlat.

Cu toate acestea suntem UNA cu SUFLETUL ciclului nostru.

Totuși și NOI căutăm un țel.

Dincolo de înțelegerea omului, Infinitul se extinde în ceva mai măreț decât TOTUL.

Acolo, într-un timp care nu e totuși timp, cu TOȚI vom deveni UNUL

Cu ceva mai măreț decât TOTUL.

Timpul și spațiul se mișcă în cercuri.

Cunoaște-le legea și vei fi și tu liber.

Da, liber fi-vei să treci prin cicluri-

Să treci de cei care păzesc ușa.

Apoi îmi vorbi al NOUĂLEA spunând:

Eon după eon am existat, necunoscând VIATA și negustând din moarte.

Căci află  omule că departe în viitor, Viața și moartea sunt una cu TOTUL.

Echilibrându-se atât de perfect una pe cealaltă

Cum nici nu mai există în Unitatea TOTULUI.

In oamenii acestui ciclu, forța vieții este răspândită,

Dar viața în dezvoltarea ei devine una cu TOTUL.

Aici eu mă manifest în acest ciclu al vostru,

Dar în același timp sunt și în viitorul timpului vostru.

Pentru mine timpul nu există, căci în lumea mea timpul nu există,

Căci fără formă suntem NOI.

NOI viață nu avem dar totuși avem existența, mai deplină, mai măreață și mai liberi decât tine.

Omul e ca o flacără legată de un munte,

Dar NOI vom fi întotdeauna liberi în ciclul nostru.

Află, omule, că pe măsură ce vei înainta în ciclul ce ți se întinde înainte-ți

Viața însăți va trece în întuneric și doar esența Sufletului va rămâne.

Apoi îmi vorbi Maestrul OPT, zicând:

Tot ce cunoști nu e decât o parte din puțin.

Încă nu ai ajuns la Măreție.

Departe în spațiu unde LUMINA domnește

Eu am intrat în LUMINA.

Forma am primit dar nu sunt ca tine.

Un corp de Lumină a fost formată forma mea fără de formă.

Nu cunosc VIATA și nici MOARTEA, dar sunt totuși Maestru a tot ce există.

Caută să găsești calea printre piedici.

Călătorește pe drumul care duce spre LUMINA.

Îmi vorbi din nou NOUA, zicând:

Caută să găsești calea spre infinit.

Nu e imposibil să-ți dezvolți o conștiință superioară.

Căci atunci când DOI va deveni UNUL Iar UNUL se va transforma în TOT,

Atunci vei ști că bariera s-a ridicat, și că te-ai eliberat de cale.

Dezvoltă-te de la formă la fără de formă.

Si liber vei putea fi de cale.

Astfel, de-a lungul secolelor ascultat-am, învățând calea spre TOT.

Acum îmi îndrept gândurile spre TOT CE EXISTA.

Ascultă și auzi când te cheamă.

LUMINA, atotbiruitoare, Una cu TOTUL și TOTUL cu UNUL,

Curgi spre mine prin canal.

Intră în mine ca să mă pot elibera.

Contopește-mă cu TOTUL, strălucind din întunecimea nopții.

Eliberează-mă de tot spațiu-timp, eliberează-mă de Vălul nopții.

Eu, copilul LUMINII, poruncesc: eliberat din întuneric sa fiu.

 

Fără de formă sunt pentru Sufletul-Lumină, fără formă dar strălucind totuși luminos.

Știu că lanțurile intunericului trebuie să fie sfărâmate și să cadăîn fața luminii.

Acum înțelepciune îți ofer.

Liber poți fi, omule, trăind în lumină și în strălucire.

Nu-ți întoarce fața de la Lumină.

Sufletul tău locuiește pe tărâmuri luminoase.

Ești copilul Luminii.

Îndreaptă-ți gândurile spre interior nu spre exterior.

Găsește-ți Sufletul-Lumină din interiorul tău.

Află ca tu ești MAESTRUL.

Totul vine din interior.

Îndreaptă-te spre tărâmurile luminii.

Îndreaptă-ți gândul spre Lumină.

Află că ești una cu Cosmosul, o flacără și un Copil al Luminii.

Acum însă te previn:

Nu-ți lăsa gândul să se îndepărteze.

Să știi că lumina curge de-a pururi prin corpul tău.

Nu te îndrepta spre FRAȚII ÎNTUNECAȚI ce vin de la FRAȚII ÎNTUNERICULUI.

Tine mereu ochii larg deschiși, și sufletul în acord cu Lumina.

Preia această înțelepciune și apleacă-te asupra ei cu atenție.

Ascultă-mi Vocea și conformează-te.

Urmează calea spre lumină, și vei deveni UNA cu calea.

 

 

TABLITA 8 – CHEIA MISTERELOR

 

 

Ție, omule, ți-am oferit învățătura mea.

Ție ți-am oferit Lumina.

Ascultă și primește-mi înțelepciunea

Adusă din spațiu, din planuri de dincoace și de dincolo.

Om nu sunt căci m-am eliberat de dimensiuni și planuri.

În fiecare din acestea am alt corp.

În fiecare, îmi schimb forma.

Acum știu că ce e fără formă e tot ce e din formă.

Măreață e înțelepciunea celor Șapte.

Atotputernici sunt EI,

Se manifestă prin puterea lor,

Plini de forță de dincolo de timp și spațiu.

Ascultă aceste cuvinte înțelepte.

Ascultă-le și transformă-le în ale tale.

Descoperă în ele ce e fără formă.

Misterul nu e decât învățătura ascunsă.

Cunoaște-o și te vei desăvârși.

Găsește înțelepciunea adânc îngropată

Și devino stăpânul intunericului și al Luminii.

Profunde sunt tainele ce te înconjoară,

Ascunse sunt secretele Celor Bătrâni.

Caută printre CHEILE ÎNȚELEPCIUNII mele.

Vei găsi cu siguranță calea.

Poarta spre putere e tainică, dar cel care se desăvârșește o va primi.

Privește spre LUMINĂ! Frate al meu.

Fii deschis și vei primi.

Grăbește pasul prin valea intunericului.

Triumfă asupra locuitorului nopții.

Îndreaptă-ți mereu ochii spre PLANUL LUMINII, și vei deveni UNA cu LUMINA.

Omul e în proces de transformare spre forme care nu sunt din această lume.

Se dezvoltă către timpul fără de formă, un plan din ciclul superior.

Află că trebuie să devii fără de formă înainte de a deveni LUMINĂ.

Ascultă, omule, vocea mea, care iți povestește despre căile Luminii,

Arătându-ți calea spre desăvârșire când te vei contopi cu Lumina.

Caută tainele din centrul Pământului.

Învață LEGEA care există, care ține stelele în echilibru

Prin forța ceții primordiale.

Caută flacăra VIEȚII PĂMÂNTULUI.

Scaldă-te în flacăra ei.

Urmează calea până când și tu vei deveni o flacără.

Spune cuvinte fără să le rostești celor care locuiesc dedesubt.

Intră în templul luminat în albastru și scaldă-te în focul vieții.

Află, omule, că ești o ființă complexă de pământ și foc.

Permite-i flăcării tale să strălucească cu putere.

Fii doar foc.

Înțelepciune e ascunsă în întuneric.

Când vei fi luminat de flacăra Sufletului,

Descoperă înțelepciunea și fi NĂSCUT DIN LUMINĂ,

Un Soare al Luminii fără formă.

Caută și mai multă înțelepciune.

Găsește-o în inima flăcării.

Descoperă asta doar prin truda iar Lumina se va revărsa în creierul tău.

Ascultă-mi vocea și conformează-te.

Rupe Valurile intunericului.

Străluce ca o LUMINĂ pe CALE.

Povestesc despre Străvechea Atlantida,

Povestesc despre zilele Regatului Umbrelor,

Povestesc despre venirea Copiilor umbrelor.

De foarte departe au fost ei chemați de către înțelepciunea pământenilor,

Chemați cu scopul de a câștiga mare putere.

Înainte ca Atlantida sa existe,

Erau oameni care explorau întunericul,

Folosind magia neagră pentru a chema ființe din lumea de sub noi.

Au sosit astfel ele în acest ciclu.

Fără nici o altă vibrație, existând nevăzute de către copiii pământenilor.

Puteau exista în formă doar prin sânge.

Si puteau trăi în lume doar prin om.

In epocile trecute au fost cucerite de către Maeștri,

Si conduse dedesubt în locul de unde veniseră.

Dar câteva au reușit să rămână, ascunse în spații și planuri necunoscute omului.

Au locuit în Atlantida ca umbre, apărând din când în când printre oameni.

Când sânge se oferea veneau să locuiască printre oameni.

Sub formă de oameni au apărut printre noi, dar doar la înfățișare erau oameni.

Cap de șarpe aveau de fapt dar oamenii ii vedeau la fel ca pe oameni.

S-au insinuat în Consilii, luând forme asemănătoare oamenilor.

Omorând prin puterea lor Stăpânii regatelor,

Preluându-le înfățișarea și domnind peste oameni.

Doar prin magie puteau fi descoperiți.

Doar prin sunet li se putea vedea fața.

Căutat-au ei din Regatul umbrelor

Să distrugă omul și să domnească în locul lui.

Dar, află omule, că Maeștrii erau atotputernici în magie,

In stare să ridice Vălul de pe chipul șarpelui, în stare să-l trimită la locul lui.

Venit-au la om și învățatu-l-au secretul, CUVÂNTUL pe care doar un om îl poate pronunța.

Repede apoi au ridicat Vălul de pe fața șarpelui și l-au alungat dintre oameni.

Totuși, ai grijă, șarpele trăiește încă într-un loc care se deschide uneori spre lume.

Nevăzuți merg printre noi în locuri unde ritualurile au fost rostite.

Pe măsură ce timpul se scurge, din nou vor lua înfățișarea omului.

Chemați pot fi ei de maestrul care știe albul și negrul,

Doar maestrul alb însă ii poate controla

Si lega cât sunt sub formă de om.

Nu căuta regatul umbrelor, căci răul va apărea cu siguranță.

Căci doar maestrul luminii va triumfa asupra umbrei fricii.

Află, fratele meu, că teama e un mare obstacol.

Fii maestru al luminii intru toate, și umbra va dispărea.

Ascultă și ia aminte la înțelepciunea mea, glasul LUMINII e limpede.

Nu căuta valea umbrei, iar LUMINA va apărea de la sine.

Ascultă, omule, înțelepciunea mea profundă.

Îți vorbesc de învățături ascunse omului.

Departe fost-am în călătoria mea prin spațiu-timp,

Până la capătul spațiului acestui ciclu.

Da, am aruncat o privire la PĂZITORII Barierei,

Care îl așteptau pe cel ce urma să treacă de ei

In acel spațiu unde timpul nu există,

Abia I-am simțit pe păzitorii ciclurilor.

Ei se mișcă doar în unghiuri.

Nu sunt eliberați de dimensiunile curbe.

Ciudați și înspăimântători sunt PĂZITORII Barierei.

Urmăresc conștiința până la marginile spațiului.

Să nu crezi ca vei scăpa intrând în corp,

Căci ei urmăresc cu repeziciune Sufletul în unghiuri.

Doar cercul îți va oferi protecție, te va salva din ghearele

LOCUITORILOR ÎN UNGHIURI.

Odată, într-un timp apus, m-am apropiat de măreața Barieră,

Si am văzut pe țărmurile unde timpul nu există,

Formele fără de formă ale PĂZITORILOR barierei.

Ascunși dincolo de timp i-am descoperit;

Iar EI, simțindu-mă de la distantă, s-au ridicat, au scos un sunet ca de clopot

care a putut fi auzit din ciclu în ciclu și s-au deplasat prin spațiu către sufletul meu.

Fugit-am atunci repede din calea lor, înapoi de la capătul de neimaginat al timpului.

Dar ei m-au urmărit continuu, mișcându-se în unghiuri ciudate necunoscute omului.

Pe țărmurile gri al capătului TIMPULUI-SPAȚIU am găsit PĂZITORII Barierei,

Atacând Sufletul care încearcă să treacă dincolo de timp.

Am fugit în cercuri înapoi în corp.

Am fugit dar cu repeziciune m-au urmărit și ei.

Devoratorii m-au urmărit, căutând prin unghiuri să-mi mistuie Sufletul.

Află, omule, că Sufletul care provoacă Bariera poate fi înrobit

De către PĂZITORII de dincolo de timp, ținut în robie până când acest ciclu se încheie

Si lăsat în urmă când conștiința pleacă.

Intrat-am în corp.

Am creat cercuri ce nu au unghiuri,

Am creat forma care din forma mea a fost creata.

mi-am transformat corpul într-un cerc

iar urmăritorii s-au pierdut în cercurile timpului.

Cu toate acestea, când ies din corp, trebuie să fiu prudent oricând

Să nu mă mișc în unghiuri căci altfel sufletul meu poate să nu mai fie niciodată liber.

Să știi că PĂZITORII Barierei se mișcă doar în unghiuri

Si niciodată pe curbele spațiului.

Doar mișcându-te și tu în curbe poți scăpa de ei,

Căci în unghiuri te vor putea urmări.

Omule, ia aminte la ce-ți spun:

Nu căuta să deschizi poarta ce dă dincolo de timp.

Puțini sunt cei care au reușit să treacă de Barieră

Către LUMINA mai mare ce strălucește dincolo.

Căci trebuie să știi că de-a pururi locuitorii

Caută astfel de Suflete pentru a le înrobi.

Ascultă și ia aminte, omule:

Caută să te miști nu în unghiuri ci în curbe,

Iar dacă, în timp ce ești în afara corpului,

Auzi un sunet ca un lătrat de câine de vânătoare

Răsunând clar, ca un clopot în ființa ta, fugi înapoi în corp în cercuri.

Dupa ce ai intrat în forma în care locuiești, folosește crucea și cercul combinându-le.

Deschide gura și folosește-ți Vocea.

Rostește CUVÂNTUL și vei fi eliberat.

Doar cel care are LUMINĂ pe deplin poate spera să treacă de păzitorii căii.

Iar apoi trebuie să se miște în curbe și unghiuri ciudate

Care sunt formate în direcții necunoscute omului.

Ascultă și ia aminte, omule:

Nu încerca să treci de păzitorii căii.

Mai degrabă caută să-ți sporești Lumina și pregătește-te să-ți continui drumul.

LUMINA este țelul tău suprem, fratele meu.

Caută și găsește de-a pururi Lumina pe calea ta.

 

 

TABLITA 9 – CHEIA LIBERTATII SPATIULUI

 

 

Ascultă-mi vocea, omule,

Ce te învață despre Înțelepciunea și Lumina acestui ciclu;

Ce te învață cum să alungi întunericul,

Ce te învață cum să aduci Lumina în viața ta.

Caută, omule, să descoperi calea ce te duce spre Viața eternă ca un SOARE.

Ieși de sub vălul întunericului.

Caută să devii o Lumină în lume.

Fă din tine un vas pentru Lumină, o țintă pentru Soarele acestui spațiu.

Ridică-ți ochii către Cosmos.

Ridică-ți ochii spre Lumină.

Rostește cuvintele Locuitorului, cântecul ce cheamă Lumina.

Cântă cântecul libertății.

Cântă cântecul Sufletului.

Crează înalta vibrație care te va face UNA cu Întregul.

Fii una cu cosmosul.

Contopește-te cu Lumina.

Fii un instrument al ordinii, o cale a LEGII pentru lume.

Omule, LUMINA ta este marea LUMINA, care străluce prin umbra cărnii.

Trebuie să te eliberezi de întuneric înainte de a te contopi cu LUMINA.

Umbrele intunericului te înconjoară.

Viața curge ca un șuvoi prin tine.

Omule, trebuie să te ridici iar corpul tău va pleca departe

Spre planurile care te înconjoară și care sunt totuși Una cu tine.

Privește în jurul tău, omule.

Vezi-ți propria lumină reflectată.

Chiar și în întunericul din jurul tău

Lumina ta continuă să curgă prin văl.

Caută de-a pururi înțelepciunea.

Nu-i permite corpului tău să te trădeze.

Stai în calea Luminii.

Alungă întunericul cu strălucirea ta.

Să știi că înțelepciunea e veșnică.

Ea există de când a început TOTUL, făurind armonie din

Legea ce există pe CALE.

 

Ascultă, omule, la învățătura înțelepciunii.

Ascultă vocea ce vorbește despre timpul trecut.

Îți voi dezvălui învățături uitate, iți voi povesti despre înțelepciunea ascunsă în trecut,

Pierdută în mijlocul intunericului din jurul meu.

Să știi, omule, că tu ești întruchiparea tuturor lucrurilor.

Doar că acest lucru a fost uitat, pierdut când omul a fost înrobit,

Legat și ferecat în lanțurile intunericului.

Cu foarte mult timp în urmă, am renunțat la trup.

Am cutreierat liber prin imensitatea eterului,

Înconjurând unghiurile ce-l țineau pe om în robie.

Află, omule, că tu ești doar spirit.

Corpul nu înseamnă nimic.

Sufletul e TOTUL.

Nu-i permite corpului tău să fie o închisoare.

Alungă întunericul și călătorește în Lumină.

Renunță la trup, omule, și eliberează-te, fii cu adevărat o Lumină ce e UNA cu Lumina.

Când te vei fi eliberat din robia intunericului

Si vei călători în spațiu ca SOARE al LUMINII,

Atunci vei afla ca spațiul nu e nelimitat

Ci că are granițe  sub formă de unghiuri și linii curbe.

Află, omule, că tot ceea ce există

E doar o reprezentare a lucrurilor și mai mărețe care vor veni.

Materia este fluidă și curge ca un fluviu,

Transformându-se constant dintr-un lucru în altul.

Învățătura a existat de-a lungul epocilor;

Nu a fost niciodată schimbată, deși a fost îngropată în întuneric;

Nu s-a pierdut niciodată, deși a fost uitată de om.

Să știi că în spațiul în care locuiești

Se află alte spații la fel de mărețe ca cel al tău,

Împletite prin centrul materiei tale

Dar totuși despărțite în spațiile lor proprii.

Într-un timp demult uitat, eu THOTH, am deschis poarta,

Am intrat în alte spații și am aflat secretele ascunse.

Adânc în esența materiei se află ascunse multe secrete.

Nouă sunt la număr dimensiunile ce se întrepătrund,

Si Nouă sunt ciclurile spațiului.

Nouă sunt difuziunile conștiinței

Si Nouă sunt lumile dintre lumi.

Da, Nouă la număr sunt Maeștrii ciclurilor

Care vin și de deasupra și de dedesubt.

Spațiul e plin de lucruri ascunse, căci spațiul e împărțit de timp.

Caută cheia către timp-spațiu, și vei deschide poarta.

Să știi că prin spațiu-timp Conștiința există cu siguranță.

Deși e ascunsă învățăturii noastre ea există totuși de-a pururi.

Cheia către lumile din interiorul tău se găsește doar în interiorul tău.

Căci omul e poarta misterelor și cheia care este Una cu Unul.

Caută în interiorul cercului.

Folosește CUVÂNTUL pe care ți l-am dezvăluit.

Deschide poarta din interiorul tău, iar atunci cu siguranță vei trăi și tu.

Omule, tu crezi că trăiești, dar să știi ca e doar viață în moarte.

Căci atâta vreme cât ești legat de corpul tău, pentru tine nu exista nici un fel de viață.

Doar Sufletul e liber să călătorească prin spațiu, și are o viatăcare e cu adevărat viață.

Restul nu e decât robie, o încătușare din care trebuie să te eliberezi.

Nu gândi ca omul e născut pe pământ, deși s-ar putea să vinăde pe pământ.

Omul e un spirit născut în lumină.

Dar, dacă nu știe acest lucru, nu poate fi liber niciodată.

Întunericul în înconjoară pe cel născut în lumină.

Întunericul înrobește Sufletul.

Doar cel ce caută poate spera să se elibereze.

Umbre te înconjoară, întunericul umple tot spațiul

Străluce, LUMINA a omului-suflet.

Umple întunericul spațiului.

Ești copilul MARII LUMINI amintește-ți asta și vei fi liber.

Nu adăsta în umbră.

Ieși din intunericul nopții Lumina, lasă-ți sufletul, tu SOARE NĂSCUT,

Să se umple cu măreția Luminii, eliberat din lanțurile intunericului,

Un Suflet care e UNU cu Lumina.

Tu ești cheia întregii înțelepciunii.

In tine se află tot timpul și spațiul.

Nu trăi încătușat în întuneric.

Eliberează-ți forma de Lumina din noapte.

Măreață Lumină ce umpli tot Cosmosul, curgi deplin către om.

Fă din corpul lui o torță de lumină care să nu se stingă niciodată printre oameni.

Departe în trecut, căutat-am înțelepciune, învățături necunoscute omului.

Departe în trecut, am călătorit în spațiu acolo unde s-a născut timpul.

Căutat-am întotdeauna și mai multă înțelepciune

Pentru a o adăuga la cea pe care o aveam deja.

Descoperit-am ca doar viitorul Deținea înțelepciunea pe care o căutam.

In jos, spre SĂLILE DIN AMENTI am călătorit, înțelepciune și mai multă căutând.

Întrebat-am MAEȘTRII CICLURILOR despre calea spre înțelepciunea pe care o căutam.

Le-am adresat aceasta întrebare:

Unde se află sursa TOTULUI?

Mi-a răspuns în tonuri preaputernice Vocea MAESTRULUI NOUA:

Eliberează-ți sufletul de corp și vino cu mine în LUMINA.

Ieșit-am din corpul meu, O flacără pâlpâind în noapte.

Stat-am în fata MAESTRULUI, scăldat în focul VIEȚII.

Cuprins fost-am apoi de o forță, mai puternică de înțelegerea omului.

Am fost aruncat  în Abis prin spatii necunoscute omului.

Am văzut matrițele Ordinii din haos și unghiurile nopții.

Am văzut LUMINA, răsărind din Ordine si auzit-am vocea Luminii.

Am văzut flacăra Abisului, producând Ordine și Lumină.

Am văzut Ordinea născându-se din haos.

Am văzut Lumina răspândind Viata.

Apoi auzit-am vocea.

Ascultă și înțelege.

Flacăra este sursa tuturor lucrurilor, cea care conține toate lucrurile în stare latentă.

Ordinea care a emis Lumina este CUVÂNTUL iar din CUVÂNT,

SE NAȘTE VIAȚA și existenta tuturor lucrurilor.

Vocea vorbi din nou, spunând:

VIAȚA din tine este CUVÂNTUL.

Găsește VIAȚA din tine și vei avea puterea să folosești CUVÂNTUL.

Îndelung privit-am flacăra-Lumină, revărsându-se din Esența Focului,

Realizând că VIAȚA e ORDINE și că omul e una cu focul.

M-am întors în trup și am stat din nou în fata celor Nouă,

Ascultând vocea Ciclurilor, vibrând de putere au vorbit ei:

Afla, tu THOTH, ca VIAȚA nu e decât CUVÂNTUL FOCULUI.

VIAȚA pe care o tot cauți nu e decât CUVÂNTUL din Lume ca un foc.

Caută calea spre CUVÂNT iar Puterile vor fi cu siguranță ale tale.

L-am întrebat apoi pe Nouă:

Maestre, arata-mi calea.

Calea spre înțelepciune.

Arată-mi calea spre CUVÂNT.

Îmi răspunse el, MAESTRUL NOUA:

Prin ORDINE vei găsi calea.

Nu ai văzut ca CUVÂNTUL se naște din Haos?

Nu ai văzut ca LUMINA se naște din FOC?

Caută și în viata ta această ordine.

Echilibrează-ți și ordonează-ți viata.

Potolește-ți Haosul emoțiilor și vei avea ordine în VIAȚA.

ORDINEA născută din haos

Îți va aduce CUVÂNTUL SURSEI,

Îți va aduce puterea CICLURILOR,

Si va face din Sufletul tău o forță ce va traversa epocile,

Un SOARE perfect din Sursă.

Ascultat-am vocea iar cuvintele mi-au intrat adânc în suflet.

Dintotdeauna am cautat ordinea care să mă poată apropia de CUVÂNT.

Află că cel ce ajunge la el trebuie să fie mereu în ORDINE pentru a putea

Folosi CUVÂNTUL deși această ordine nu a fost și nici nu poate fi vreodată.

Ascultă aceste cuvinte, omule.

Fă-le parte din viata ta.

Caută să cucerești această ordine

Si Unul cu CUVÂNTUL vei deveni.

Străduiește-te să obții LUMINA pe calea Vieții.

Caută să fii Unul cu SOARELE/starea.

Caută să nu fii decât LUMINA.

Gândește-te doar la Unicitatea Luminii cu corpul omului.

Află ca totul e Ordine născută din Haosul născut în lumină.

 

 

TABLITA 10 – CHEIA TIMPULUI

 

 

Ascultă, omule. Învață din înțelepciunea mea.

Află despre misterele adânc ascunse ale spațiului.

Află despre GÂNDUL ce crește în abis,

Aducând Ordinea și Armonia în spațiu.

Află, omule, că tot ce există ființează doar datorită LEGII.

Cunoaște LEGEA și vei fi liber, nu vei mai fi niciodată înrobit de noapte.

Departe, în spații ciudate, călătorit-am în adâncul abisului timpului,

Până când mi s-a revelat totul.

Să știi că misterul e mister doar când el e învățătură necunoscută omului.

După ce vei  explora toate misterele sufletului,

Învățătura și înțelepciunea îţi vor aparține cu siguranță.

Caută să înveți că TIMPUL este secretul prin care te poți elibera din acest spațiu.

Îndelung căutat-am eu, ÎNȚELEPCIUNE, înțelepciunea;

Si voi continua să caut până la sfârșitul eternității

Căci știu că de-a pururi, se va îndepărta de mine țelul pe care doresc să-l ating.

Chiar și MAEȘTRII CICLURILOR știu că nu și-au atins scopul încă,

Căci în înțelepciunea lor ei știu că ADEVĂRUL se dezvoltăneîncetat.

Odată, într-un timp trecut, m-am adresat Locuitorului.

L-am întrebat despre misterele timpului și spațiului.

I-am adresat întrebarea care clocotea în mine:

Maestre, ce e timpul?

Îmi răspunse apoi, Maestrul:

Află, Thoth, că la început Exista VID și neființă, o neființă fără spațiu și timp.

În aceea neființă a apărut un gând, semnificativ, atotbiruitor,

Care a umplut VIDUL.

Nu exista materie ci doar forța, o mișcare, un vârtej sau vibrație

A gândului semnificativ care a umplut VIDUL.

L-am întrebat pe Maestru:

Acest gând era etern?

Îmi răspunse LOCUITORUL, zicând:

La început, gândul era etern

Iar pentru ca gândul să poată fi etern, trebuia să existe și timp.

Astfel că în gândul atotbiruitor apăru LEGEA TIMPULUI.

Da, timpul care există în toate spațiile, care plutește lin și ritmic

Care se află de-a pururi într-o stare fixă.

Timpul nu se schimbă dar toate lucrurile se schimbă în timp.

Pentru că timpul e forța ce separă evenimentele.

Timpul nu se află în mișcare dar tu te miști în timp

Așa cum conștiința ta se mișcă între evenimente.

Da, prin timp există o existentă UNICA eternă.

Să știi că deși în timp ești despărțit, ești totuși UNUL în toate timpurile existente.

Încetă atunci vocea LOCUITORULUI,

Iar eu plecat-am să meditez asupra timpului.

Căci știam că acele cuvinte erau pline de înțelepciune

Si că ele erau o cale de a explora misterele timpului.

Adesea am reflectat la cuvintele LOCUITORULUI.

Apoi căutat-am să aflu secretul timpului.

Descoperit-am că timpul se mișcă în unghiuri ciudate.

Totuși doar prin linii curbe puteam să sper că voi afla cheia

Ce-mi va permite să am acces la timp-spațiu.

Descoperit-am că doar mișcându-mă în sus iar apoi spre dreapta

Puteam să mă eliberez din timpul mișcării.

Ieșit-am din corp, și m-am deplasat cu mișcări ce m-au schimbat în timp.

Ciudate priveliști am mai văzut în timpul călătoriilor mele,

Multe secrete mi s-au înfățișat.

Da, văzut-am începutul omului, am aflat din trecut că nimic nu e nou.

Caută, omule, să afli calea ce duce prin spații

Care sunt formate în timpul ce va veni.

Nu uita, omule, în timp ce cauți, că Lumina este țelul pe care dorești să-l atingi.

Caută Lumina pe calea ta, iar țelul tău va dura de-a pururi.

Nu-ți lăsa sufletul să se întoarcă spre întuneric.

Sufletul să-ți strălucească, să fii un Soare pe cale.

Află strălucirea nemuritoare, îţi vei găsi întotdeauna Sufletul ascuns în Lumină,

Niciodată înrobit de întuneric, strălucind de-a pururi ca un Soare al Luminii.

Da, chiar dacă e ascuns în întuneric sufletul tău, o scânteie a flăcării adevărate există.

Fii Unu cu cea mai măreață Lumină.

Descoperă în SURSĂ, SFÂRȘITUL țelului tău.

Lumina e viața, căci fără măreața Lumină nimic nu poate exista vreodată.

Află că în toată materia formată, sufletul Luminii existăîntotdeauna.

Da, chiar dacă e ascunsă în întuneric lumina primordială existăîntotdeauna.

O dată am stat în SĂLILE DIN AMENTI

Și am ascultat vocea MAEȘTRILOR DIN AMENTI,

Rostind în tonuri ce răsunau în liniștea de acolo, cuvinte atotputernice.

Au cântat cântecul ciclurilor, cuvintele ce deschid calea către dincolo.

Da, am văzut marea cale deschisă și am privit un moment către dincolo.

Văzut-am mișcarea ciclurilor, la fel de imense pe cât putea transmite și gândul SURSEI.

Știut-am atunci că până și Infinitul se mișcă către același final de negândit.

Văzut-am că într-adevăr Cosmosul e Ordine și o parte a unei mișcări care se întinde în tot spațiul,

O parte a unei Ordini a Ordinilor, mișcându-se constant într-o armonie a spațiului.

Văzut-am rotirea ciclurilor ca niște cercuri uriașe pe cer.

Știut-am atunci că tot ceea ce are ființă crește pentru a întâlni o alta ființă

Într-o îndepărtată grupare a spațiului și timpului.

Știut-am atunci că în Cuvinte se află puteri ce deschid planuri ascunse omului.

Că exact în cuvinte stă ascunsă cheia ce va deschide calea spre ce e sus și jos.

Ascultă, omule, acest cuvânt pe care ți-l încredințez.

Folosește-l și vei descoperi puterea din el când îl vei rosti.

Spune cuvântul: “ZIN-URU” și putere vei descoperi în el.

Totuși trebuie să înțelegi că omul este din Lumină și că Lumina este a omului.

Ascultă, omule, despre un mister mai ciudat decât toate câte se află sub Soare.

Află, omule, că tot spațiul e plin de lumi incluse în alte lumi;

Da, una într-alta dar totuși despărțite de Lege.

Pe când mă aflam în căutarea înțelepciunii, am deschis poarta ce LE desparte de om.

Chemat-am din alte planuri ale existenței,

Una care era mai frumoasă decât fiicele oamenilor.

Da, am chemat-o din spațiu, să strălucească la fel ca Lumina în lumea oamenilor.

Folosit-am toba Șarpelui.

Purtat-am roba roșie-aurie.

Pusu-mi-am pe cap coroana de Argint.

În jurul meu un cerc de cinabru strălucea.

Ridicatu-mi-am brațele și am rostit invocația

Ce deschide calea spre planurile de dincolo,

Strigat-am la MAEȘTRII SEMNELOR ce se aflau în căminele lor:

Maeștri ai celor doua orizonturi, cei ce păziți cele trei porți,

Ce stați Unul la dreapta și Unul la stânga în timp ce STEAUA urcă pe tronul său

Și domnește peste semnul lui.

Da, prinț întunecat din ARULU, deschide porțile tărâmului întunecat, ascuns

Și elibereaz-o pe aceea care o ții captivă.

Ascultați la mine, Maeștri întunecați și Maeștri Luminați,

Pe numele voastre secrete vă numesc, nume pe care le știu și le pot pronunța,

Ascultați-mă și supuneți-vă dorinței mele.

Aprins-am apoi cu flacăra cercul din jurul meu și am strigat-o

In planurile-spațiu de dincolo.

Fiică a Luminii întoarce-te din ARULU.

De șapte ori câte șapte ori trecut-am prin foc.

Mâncare nu am mâncat.

Apă nu am băut.

Te chem din ARULU, din tărâmurile din EKERSHEGAL,

Te chem, doamnă a Luminii.

Eliberată era acum de MAEȘTRII nopții,

Liberă să traiască în Lumina Soarelui pământean,

Liberă să traiască ca și copil al Luminii.

Ascultați, copiii mei.

Magia este învățătură și nu e decât Lege.

Nu vă temeți de puterea din voi căci ea se supune Legii ca și stelele de pe cer.

Să știți că fără învățătură înțelepciunea este magică și nu vine din Lege.

Dar să știți că prin învățătură vă puteți apropia și mai mult de un loc în Soare.

Ascultați, copiii mei și urmați-mi învățătura.

Căutați continuu Lumina.

Străluciți în lumea oamenilor, fiți o Lumină ce va străluci printre oameni.

Urmați-mi și însușiți-va magia mea.

Să știți că toata forța e a voastră dacă doriți asta.

Nu vă temeți de calea ce va duce spre învățătură,

Ci, dimpotrivă, luminați calea întunecată.

Lumina îţi aparține, omule, e la îndemâna ta.

Descătușează-te și vei fi liber.

Află că Sufletul tău trăiește în sclavie

Încătușat de temeri care te fac rob.

Deschide ochii și privește măreața LUMINĂ-SOLARĂ.

Nu te teme căci totul iți aparține.

Teama este precum MAESTRUL întunecatului ARULU

Pentru cel ce nu a înfruntat niciodată teama întunericului.

Da, să știi că teama are o existență

Creată de cei care sunt sclavii propriilor temeri.

Eliberați-vă din sclavie, copiii mei, și pășiți în Lumina glorioasei zile.

Nu vă îndreptați niciodată gândurile spre întuneric

Și veți deveni cu siguranță UNA cu Lumina.

Omul nu e decât ce crede el că e, un frate al întunericului sau un copil al Luminii.

Pășiți în Lumină, Copiii mei.

Pășiți pe calea ce duce spre Soare.

Ascultă înțelepciunea mea.

Folosește cuvântul pe care ți l-am încredințat.

Folosește-l și vei găsi cu siguranță putere și înțelepciune și Lumină pentru a păși pe cale.

Caută și descoperă cheia pe care ți-am încredințat-o

Și vei fi de-a pururi un Copil al Luminii.

 

 

TABLITA 11 – CHEIA CATRE CE E SUS SI JOS

 

 

Ascultați și luați aminte, copii ai lui Khem,

La cuvintele pe care vi le încredințez și care vă vor aduce Lumină.

Să știți, oamenilor, că I-am cunoscut pe părintii voștri,

Da, părinții voștri de acum mult timp.

Fără să cunosc moartea am trecut prin toate epocile,

Trăind printre voi încă de la începuturi.

M-am străduit întotdeauna să vă conduc spre Lumina Marelui Suflet,

Să vă scot din intunericul nopții.

Aflați voi, oameni în mijlocul cărora pășesc,

Că eu, Thoth, dețin toată învățătura

Si toată înțelepciunea cunoscute de oameni din cele mai vechi timpuri.

Păstrător fost-am al secretelor marelui popor, posesorul cheii ce duce spre viată.

V-am crescut, copii mei, de când vă aflați în intunericul Zilelor de Demult.

Ascultați acum cuvintele mele pline de înțelepciune.

Ascultați mesajul pe care vi-l aduc.

Ascultați cuvintele pe care vi le încredințez, și vă veți ridica din intuneric spre Lumină.

Departe, în trecut, când am venit prima dată la voi, v-am găsit ascunși în peșteri.

Ridicatu-v-am prin puterea și înțelepciunea mea

Până când ați început să străluciți ca oameni intre oameni.

Da, v-am găsit fără de știință.

Doar câțiva erați mai presus de animale.

V-am cultivat continuu scânteia conștiinței voastre

Până când într-un târziu ați luminat ca oameni.

Vă voi împărtăși acum învățătura străveche ce depășește gândirea rasei voastre.

Aflați că noi, cei din Marea Rasă

Am deținut și deținem încă cunoștințe mai presus de cele ale omului.

Înțelepciune pe care am primit-o de la popoarele născute printre stele,

Înțelepciune și învățătură dincolo de puterea de înțelegere a omului.

Către noi coborât-au maeștrii înțelepciunii

La fel de îndepărtați de noi precum sunt eu de voi.

Ascultați acum înțelepciunea pe care vreau să v-o împărtășesc.

Folosiți-o și liberi veți fi.

Să știți că în piramida pe care am construit-o sunt Cheile ce văvor arăta Calea spre viață.

Da, trageți o linie de la marele chip pe care l-am construit,

Către vârful piramidei, construită ca o poartă.

Trageți încă o linie, opusă la același unghi și direcție.

Săpați și veți găsi ce am ascuns.

Acolo veți găsi intrarea subpământeană

Către secretele ascunse înainte ca voi să deveniți oameni.

Vă voi spune acum despre misterul ciclurilor

care se deplasează cu mișcări ciudate pentru ce e finit,

căci infinite sunt ele dincolo de înțelegerea omului.

Aflați că  sunt nouă cicluri;

Da, nouă deasupra și paisprezece dedesubt,

Deplasându-se în armonie către locul de contopire care va exista într-un timp viitor.

Să știți că Maeștrii Ciclurilor sunt unități de conștiință trimise săunească Asta cu Totul.

Au cel mai înalt nivel de conștiință dintre toate Ciclurile, lucrând în armonie cu Legea.

EI știu că în timp totul va atinge perfecțiunea,

Nemaiexistând nimic deasupra și dedesubt, ci totul va fi Unu

Într-un Infinit perfect, o armonie a tuturor în Unicitatea Totului.

Departe sub scoarța Pământului în Sălile din Amenti stau ceiȘapte, Maeștrii ai Ciclurilor,

Da, și încă unul, Maestrul de dedesubt.

Să știți totuși că în Infinit nu există nici sus nici jos.

Dar întotdeauna există și va exista Unicitatea Tuturor când totul va fi încheiat.

Adesea am stat înaintea Maeștrilor Totului.

Adesea din fântâna înțelepciunii lor am băut și

Mi-am umplut atât corpul cât și Sufletul cu Lumina lor.

Povestitu-mi-au despre cicluri și despre Legea care le oferă ce trebuie pentru a exista.

Da, mi-a vorbit Maestrul Nouă, zicând:

Thoth, măreț ești printre copii Pământului, dar există secrete pe care nici tu nu le cunoști.

Știi că ai venit dintr-un spațiu-timp inferior acestuia

Si știi că vei călători către un spațiu-timp superior.

Dar puține știi despre secretele ce se ascund în ele,

Puține știi despre înțelepciunea de dincolo.

Să știi că tu, ca întreg, în această conștiință nu ești decât o celulă în proces de dezvoltare.

Conștiința de sub tine se dezvoltă continuu în sensuri diferite de cele pe care le cunoști.

Da, deși într-un spațiu-timp inferior ție,

Ea se extinde în direcții ce sunt diferite

De cele ale tale.

Căci trebuie să știi că ea evoluează ca rezultat al dezvoltării tale

Dar nu în același fel în care te-ai dezvoltat tu.

Evoluția ta trecută și prezentă au produs o cauză și un efect.

Nici o conștiință nu urmează calea celor dinaintea ei,

Căci astfel totul ar fi doar o repetiție, de prisos.

Fiecare conștiință, în ciclul în care există își urmează propria cale spre țelul suprem.

Fiecare joacă un rol în Planul Cosmosului.

Fiecare joacă un rol către țelul suprem.

Cu cât e mai îndepărtat ciclul, cu atât e mai mare

învățătura lui și capacitatea de a îngloba Legea în tot.

Află că în ciclurile inferioare nouă tu te ocupi de părțile mai mici ale Legii

In timp ce noi, cei din ciclul care se întinde la Infinit

Ne străduim să construim o Lege mai măreață.

Fiecare are un rol de jucat în cicluri.

Fiecare trebuie să-și desăvârșească opera.

Ciclul inferior ție nu ți-e inferior totuși ci e format doar pentru o nevoie ce există.

Căci trebuie să știi că fântâna înțelepciunii ce produce ciclurile caută continuu

Să afle noi puteri.

Să știi că învățătura se câștigă doar prin practică,

Iar înțelepciunea provine doar din învățătură

Si astfel sunt create ciclurile de către Lege.

Sunt unelte cu ajutorul cărora se obține învățătura

Pentru Planul Legii care este Sursa Totului.

Ciclul inferior nu e cu adevărat inferior ci doar diferit în spațiu și timp.

Conștiința de acolo lucrează și testează lucruri mai mici decât cele ce ești tu.

Si așa cum tu cultivi lucruri mai mărețe, la fel deasupra ta sunt cei ce cultivă și ei

Ca și tine, alte legi.

Diferența ce există intre cicluri rezidă doar în capacitatea de a lucra cu Legea.

Noi, cei care existăm în cicluri superioare celui al tău, suntem cei ce au apărut primii

Din Sursă și care au câștigat, în trecerea prin Timp-spațiu, capacitatea de a folosi

Legile Mai Marelui ce sunt mai presus de înțelegerea omului.

Nimic nu e cu adevărat inferior ție ci doar se află într-o operație diferită a Legii.

Privește în sus sau în jos, vei găsi același lucru.

Căci totul nu e decât o parte a Unicității care stă la baza Sursei Legii.

Conștiința care se află sub tine este o parte a ta așa cum și noi suntem o parte din tine.

Tu, ca și copil nu ai avut învățătura pe care ai acumulat-o crescând.

Compară ciclurile cu omul în călătoria lui de la naștere la moarte

Si vei vedea în ciclul inferior ție copilul cu învățătura pe care o are;

Apoi privește-te adult, avansând în învățătură pe măsură ce timpul trece.

Privește-ne și pe noi, copii ajunși la maturitate

Cu învățătura și ințelepciunea acumulate odată cu trecerea anilor.

La fel, Thoth, sunt și ciclurile conștiinței, copii în diferite momente ale dezvoltării,

Totuși toate provenind de la aceeași Sursă, Înțelepciunea,

Si toate la Înțelepciune reîntorcându-se.

Încetă apoi să-mi vorbească El și se așeză în liniștea obișnuită Maeștrilor.

Apoi îmi vorbi din nou, zicând:

“Thoth, mult timp am petrecut Noi în Amenti, păzind flacăra vieții din Săli.

Află totuși că suntem parte a Ciclurilor noastre cu Vederea noastră

ajungând la ele și mai departe.

Da, știm că din toate, nimic nu contează cu excepția evoluției

Datorate Sufletului nostru.

Știm că carnea e efemeră.

Lucrurile pe care oamenii le respectă nu înseamnă nimic pentru noi.

Nu căutam nimic ce are legătură cu corpul ci doar cu starea de perfecțiune a Sufletului.

Când voi, oamenii, veți învăța că nimic în afara evoluției Sufletului nu contează,

Abia atunci veți fi liberi cu adevărat din robie, liberi să lucrați în armonie cu Legea.

Află, omule, că trebuie să țintești spre perfecțiune, căci doar așa iți vei atinge scopul.

Deși ar trebui să știi că nimic nu e perfect, totuși ar trebui să fie ținta și scopul tău.

Inceta din nou vocea lui Nouă, iar cuvintele se scufundară în conștiința mea.

Acum, caut și mai multă înțelepciune ca să pot fi perfect în Lege cu Totul.

Curând cobor în Sălile din Amenti pentru a trăi sub recea floare a vieții.

Tu, cel ai primit învățătura, nu mă vei mai vedea.

Totuși trăi-voi de-a pururi în înțelepciunea pe care ți-am oferit-o.

Tot ceea ce e omul, există datorită înțelepciunii lui.

Tot ceea ce va fi omul, e rezultatul cauzei lui.

Ascultă-mi acum vocea și devino mai măreț decât omul obișnuit.

Ridică-ți ochii, lasă Lumina să-ți inunde ființa,

Fii de-a pururi un Copil al Luminii.

Doar prin strădanii vei evolua către Planul unde Lumina e Totul.

Fii maestrul tuturor celor ce te înconjoară.

Nu te lăsa niciodată condus de efectele vieții tale.

Creează apoi cauze și mai perfecte iar în timp vei deveni un Soare al Luminii.

Liber, lasă-ți sufletul să se înalțe de-a pururi, eliberat din robia și lanțurile nopții.

Ridică-ți ochii spre Soarele de pe cerul-spațiu.

Permite-i să fie un simbol al vieții.

Amintește-ți că ești Lumina Măreață, perfect în sfera ta proprie,

Unde ești liber.

Nu cauta niciodată înspre intuneric.

Ridică-ți ochii spre spațiul de deasupra.

Liberă lasă-ți flacăra să ardă și vei fi un Copil al Luminii.

 

 

TABLITA 12 -LEGEA CAUZEI SI A EFECTULUI SI CHEIA PROFETIEI

 

 

Ascultă, omule, cuvintele înțelepciunii mele,

Ascultă vocea lui Thoth, atlantul.

Stăpânit-am Legea spațiului și timpului.

Cunoștințe am acumulat despre timpul viitor.

Astfel știu că omul în mișcarea lui prin spațiu-timp va fi de-a pururi Una cu Totul.

Să știi, omule, că viitorul e ca o carte deschisă pentru cel ce știe săcitească.

Fiecare efect va aduce cu sine și cauza lui

Căci fiecare efect provine din cauza primordială.

Află că viitorul nu e fix sau stabil ci variază pe măsură ce cauza produce efectul.

Cercetează cauza pe care o creezi, și vei descoperi cu siguranță că totul e efect.

Așa că omule, fii sigur că efectele pe care le produci

Sunt întotdeauna cauzele unor efecte și mai perfecte.

Află că viitorul nu e fix ci că el urmează voința omului pe măsură ce acesta se mișcă

Prin mișcările spațiului-timp către țelul unde începe un timp nou.

Omul poate citi viitorul doar prin intermediul cauzelor care produc efecte.

Caută în interiorul a ceea ce a produs cauza și vei descoperi cu siguranță efectele.

Ascultă, omule, când îți vorbesc despre viitor, despre efectul ce urmează cauza.

Să știi că omul în călătoria lui spre lumină

Caută de-a pururi să se elibereze din noaptea ce-l înconjoară,

Precum umbrele ce înconjoară stelele pe cer și, la fel ca și stelele de pe cerul-spațiu, și el

Va străluci din umbra nopții.

Destinul său îl va conduce mereu spre înainte până va deveni Una cu Lumina.

Da, deși calea pe care o are de străbătut se află în mijlocul umbrelor,

Înaintea lui străluce de-a pururi Marea Lumină.

Chiar dacă întunecat ii va fi drumul va înfrânge

Umbrele ce zboară în jurul lui precum noaptea.

Departe în viitor, văd omul ca născut din Lumină,

Eliberat de intunericul ce înrobește Sufletul,

Trăind în Lumină fără lanțurile intunericului

Care să acopere Lumina care e de fapt Lumina Sufletului său.

Află, omule, că înainte de a realiza acest lucru

Multe umbre ale intunericului vor cădea asupra Luminii tale

Încercând să stingă Lumina Sufletului care se zbate să fie liberă.

Măreață e lupta dintre Lumină și intuneric, veche de epoci și totuși nouă întotdeauna.

Totuși, într-un timp departe în viitor Lumina va fi Totul iar intunericul va fi învins.

Ascultă, omule, cuvintele mele pline de înțelepciune.

Pregătește-te iar Lumina ta nu va fi umbrită.

Omul s-a ridicat și a decăzut la fel cum noile valuri de conștiință curg dinspre marele

Abis de sub noi spre Soarele țelului său.

Voi, copii mei, v-ați ridicat de unde vă aflați, adică cu puțin deasupra animalelor,

Iar acum sunteți cei mai măreți dintre oameni.

Totuși înaintea voastră au fost alții mai măreți decât voi.

Si, la fel cum alții, înaintea voastră au decăzut, și voi veți ajunge la un sfârșit.

Iar peste tărâmul unde locuiți acum, barbarii vor veni iar Lumina se va ridica.

Uitată va fi înțelepciunea-străveche, dar va trăi totuși ascunsăoamenilor.

Da, pe pământul pe care îl numiți Khem, rase vor apărea și vor dispărea.

Uitați veți fi de copii omului.

Voi vă veți fi mutat într-un spațiu-stelar dincolo de voi

Lăsând în urmă acest loc în care ați locuit.

Sufletul omului se mișcă mereu spre înainte, nefiind legat de nici o stea.

Ci îndreptându-se de-a pururi spre mărețul țel unde se va contopi cu Lumina Totului.

Să știți că veți merge mereu înainte, împinși de Legea cauzei și a efectului

Până când, în cele din urmă, ambele vor deveni Unu.

Da, omule, după ce vei fi dispărut, vor veni alții în locul unde ai trăit tu.

Învățătura și înțelepciunea vor fi uitate cu totul și doar amintirea Zeilor va supraviețui.

Așa cum eu sunt pentru voi un Zeu datorită învățăturii mele,

La fel și voi veți fi Zeii viitorului

Datorită învățăturii voastre care va fi cu mult deasupra celei pe care o vor avea ei.

Aflați totuși că în toate epocile omul va avea acces la Lege oricând dorește.

Epocile viitoare vor fi martorele reînvierii înțelepciunii

Pentru cei care vor moșteni locul tău pe aceasta stea.

Ei, la rândul lor, vor căpăta înțelepciune

Si vor învăța să alunge intunericul cu ajutorul Luminii.

Mult vor trebui să se zbată totuși de-a lungul epocilor

Pentru a se bucura de libertatea Luminii.

Apoi asupra omului se va abate marele război

Ce va cutremura Pământul și îl va îndepărta de la drumul său.

Da, iar apoi Frații Întunecați vor începe războiul dintre Lumina și intuneric.

Când omul va  cuceri din nou oceanul și va zbura în aer cu aripi asemeni pasărilor;

Când va fi învățat să strunească fulgerul, atunci va începe timpul războiului.

Mare va fi bătălia, mare războiul dintre intuneric și Lumină.

Nații se vor ridica împotriva națiilor

Folosind fortele intunericului ca să distrugă Pământul.

Arme puternice vor nimici pământenii pana când jumătate din popoare vor dispărea.

Atunci vor veni fii Dimineții și vor decreta pentru copii oamenilor:

Oameni, încetați lupta împotriva fraților voștri.

Doar așa veți putea ajunge la Lumină.

Încetați cu neîncrederea, frații noștri, și urmați calea știind că e cea dreaptă.

Atunci oamenii vor înceta lupta, frate contra frate și tată contra fiu.

Atunci se va ridica străvechea casă a poporului meu

Din locul ei, de sub undele întunecate ale oceanului.

Din acel moment va începe Epoca Luminii iar toți oamenii vor căuta Lumina țelului.

Atunci Frații Luminii vor conduce oamenii.

Alungat fi-va intunericul nopții.

Da, copiii omului vor înainta spre marele țel.

Copii ai Luminii vor deveni.

Flacăra flăcării vor fi de-a pururi Sufletele lor.

Învățătura și ințelepciunea vor fi ale omului

In marea epocă căci el se va apropia de flacăra nemuritoare,

Sursa întregii ințelepciuni, locul începutului care e Una cu sfârșitul tuturor lucrurilor.

Da, într-un timp nenăscut încă, toate vor deveni Una și Una va fi Totul.

Omul, o flacără perfectă a acestui Cosmos, va ajunge într-un loc printre stele.

Da, va pleca chiar din acest spațiu-timp în altul aflat dincolo de stele.

Îndelung m-ați ascultat, Copiii mei,

Îndelung ați ascultat înțelepciunea lui Thoth.

Acum plec dintre voi spre intuneric.

Acum mă îndrept spre Sălile din Amenti, ca să locuiesc acolo în viitor când Lumina

Va veni din nou la oameni.

Să știți totuși că spiritul meu va fi de-a pururi cu voi,

Călăuzindu-va pașii pe calea Luminii.

Păstrați cu grijă secretele pe care vi le încredințez

Iar spiritul meu vă va păzi cu siguranță de-a lungul vieții voastre.

Priviți tot timpul calea ce duce spre înțelepciune.

Păstrați Lumina drept țel de-a pururi.

Nu vă înlănțuiți Sufletul în robia intunericului;

Lăsați-l să zboare liber spre stele.

Acum vă las pentru a merge să locuiesc în Amenti.

Fiți copiii mei în această viață și în următoarea.

Va veni timpul când și voi nu veți mai cunoaște moartea,

Trăind de-a pururi ca o Lumină intre oameni.

Păziți intrarea în Sălile din Amenti.

Păziți secretele pe care le-am ascuns printre voi.

Nu lăsați înțelepciunea să ajungă la barbari.

Secretă să o păstrați pentru cei ce caută Lumina.

Acum plec.

Primiți binecuvântarea mea.

Urmați-mi calea și veți urma Lumina.

Armonizați-vă Sufletul cu Marea Esență.

Conștiința voastră să fie Una cu Marea Lumină.

Chemați-mă atunci când aveți cu adevărat nevoie de mine.

Rostiți-mi numele de trei ori la rând:

Chequetet, Arelich, Volmalites.

 

 

TABLITA 13 – CHEILE VIETII SI MORTII

 

 

Ascultă, omule, înțelepciunea.

Ascultă Cuvântul care te va umple de Viață.

Ascultă Cuvântul care va alunga intunericul.

Ascultă vocea care va alunga noaptea.

Secrete și înțelepciune am oferit copiilor mei;

Învățătură și putere venite din vechime.

Nu știi că totul se va deschide

Când vei descoperi unicitatea tuturor lucrurilor?

Una vei deveni cu Maeștrii Secretelor,

Cuceritori ai Morții și Maeștrii ai Vieții.

Da, vei afla despre floarea din Amenti

Despre floarea vieții ce strălucește în Săli.

In Spirit vei ajunge în Sălile din Amenti

Si vei aduce înapoi înțelepciunea ce trăiește în Lumină.

Să știi că poarta spre putere e secretă.

Să știi că poarta spre viață trece prin moarte.

Da, prin moarte dar nu așa cum știi tu moartea

Ci o moarte care e viață și care e foc și Lumină.

Dorești să cunoști secretul adânc ascuns?

Privește în sufletul tău unde se află învățătura.

Află că în tine e ascuns secretul, Sursa vieții și a morții.

Ascultă omule, în timp ce-ți împărtășesc secretul,

In timp ce îți revelez secretul celor vechi.

Adânc în inima Pământului se află floarea, Sursa Spiritului

Care ține totul în forma proprie.

Află că Pământul e viu așa cum tu ești viu în propria-ți formăformată.

Floarea Vieții este precum propriul tău loc al Spiritului și curge prin Pământ

Așa precum al tău curge prin forma ta;

Dăruind viață Pământului și copiilor lui, reînnoind Spiritul din formă în formă.

Acesta este Spiritul care este forma corpului tău, modelându-se în propria lui formă.

Află, omule, că forma ta e duală, echilibrată în polaritate deși formată în propria formă.

Află că atunci când Moartea se apropie cu repeziciune de tine,

Acest lucru se întâmplă doar pentru că echilibrul tău este zdruncinat.

Se întâmplă doar pentru că un pol s-a pierdut.

Să știi că secretul vieții din Amenti este secretul refacerii echilibrului polilor.

Tot ceea ce există are formă și trăiește datorita Spiritului vieții din poli.

Nu înțelegi că în sufletul Pământului se află echilibrul tuturor lucrurilor care există

Si au ființă pe suprafața lui?

Sursa Spiritului tău este atrasă din centrul pământului

Căci în forma pe care o ai tu ești una cu Pământul.

Când vei fi învățat să-ți păstrezi echilibrul propriu

Atunci vei atrage echilibrul Pământului.

Vei exista atunci în același timp cu Pământul,

Schimbându-ți forma doar când se va schimba și Pământul.

Nu vei mai cunoaște moartea ci vei fi una cu aceasta planetă,

Păstrându-ți forma până totul va dispărea.

Ascultă, omule, secretul pe care ți-l încredințez

Astfel încât nici tu să nu mai cunoști schimbarea.

Așază-te o oră în fiecare zi cu capul orientat spre locul unde se află polul pozitiv (nord).

In fiecare zi timp de o oră capul tău trebuie să fie îndreptat spre polul negativ (sud).

In timp ce capul e îndreptat spre nord păstrează-ti mintea intre piept și cap.

Iar când capul este îndreptat spre sud, păstrează-ți gândurile intre piept și picioare.

Păstrează-te în echilibru odată la șapte zile iar echilibrul tău va fi mai puternic ca oricând.

Da, dacă ești bătrân, corpul tău se va simți revigorat

Iar puterea ta va deveni ca cea a unui tânăr.

Acesta este secretul știut de Maeștrii prin care țin la distanțăMoartea.

Nu uita să urmezi calea pe care ți-am arătat-o, căci atunci când vei fi trecut de 100 de ani

Neglijând-o, vei atrage Moartea.

Ascultă-mi cuvintele și urmează calea.

Păstrează-ți echilibrul și trăiește în viață.

Ascultă-mi vocea, omule.

Ascultă înțelepciunea care te ferește de Moarte.

Când la sfârșitul sarcinii încredințate vei dori să pleci din această viață,

Treci în planul unde Sorii Dimineții trăiesc și ființează ca și Copii ai Luminii.

Treci fără durere și fără regrete în planul unde există Lumina eternă.

Mai întâi întinde-te cu capul spre est.

Așază-ți mâinile suprapuse peste Sursa vieții tale (plexul solar).

Așază-ți conștiința în centrul vieții.

Răsucește-o și desparte-o spre nord și spre sud.

Trimite jumătate spre nord.

Iar cealaltă jumătate spre sud.

Desfă-te din strânsoarea ființei tale

Iar din forma ta scânteia argintie își va lua zborul în sus spre Soarele dimineții,

Pentru a se uni cu Lumina de unde a izvorât.

Acolo va străluci până când dorința se va crea.

Apoi se va întoarce într-un loc și într-o formă.

Află omule că astfel trec marile Suflete după voia lor, dintr-o viață în alta.

La fel se întâmplă și cu Avatarul

Care moare atunci când dorește și trăiește atunci când dorește.

Ascultă omule și soarbe din înțelepciunea mea.

Învață secretul care e Stăpânul Timpului.

Învață cum toți Maeștrii sunt capabili să-ți amintească viețile trecute.

Măreț e secretul dar totuși usor de stăpânit,

Dându-ți astfel posibilitatea de a stăpâni timpul.

Când moartea se va apropia de tine nu te teme, amintește-ți căești stăpânul Morții.

Relaxează-ți corpul, elimină orice tensiune.

Așază-ți în inimă flacăra Sufletului tău.

Repede apoi îndreaptă-l spre reședința triunghiului.

Așteaptă un moment apoi îndreaptă-te spre tel.

Acesta, țelul tău, este locul dintre sprâncene,

Locul unde memoria vieții trebuie să fie păstrată.

Păstrează aici flacăra, în lăcașul creierului

Până când degetele morții iți vor cuprinde Sufletul.

Astfel când te vei petrece din viață,

Amintirile din acea viață vor trece și ele.

Atunci trecutul va fi unul cu prezentul.

Astfel toate amintirile vor putea fi păstrate.

Vei fi liber de orice regres.

Lucrurile din trecut vor trăi și în prezent.

 

 

TABLITA 14 – SUPLIMENTAR

 

 

Ia aminte omule la profunda înțelepciune ascunsă,

Pierdută pentru oameni încă în timpul Locuitorilor,

Pierdută și uitată de oamenii acestei epoci.

Află că acest Pământ nu e decât un portal, păzit de puteri necunoscute omului.

Maeștrii Întunericului ascund intrarea ce duce spre tărâmul Paradisului.

Află că drumul spre sfera din Arulu

E presărat cu bariere ce se deschid doar celor născuți din Lumină.

Pe Pământ, eu sunt păstrătorul cheilor ce deschid porțile către Tărâmul Sacru.

Prin puterile ce sunt mai presus de mine, hotărăsc să las aceste chei lumii omului.

Înainte să plec, vă ofer Secretele prin care vă puteți elibera din sclavia intunericului,

Prin care puteți scăpa din încătușarea cărnii ce v-a legat,

Si prin care puteți să vă ridicați din intuneric spre Lumină.

Află că sufletul trebuie să fie curățat de tot ce e întunecat

Înainte de a putea intra pe porțile ce duc spre Lumină.

Astfel, vă las toate Secretele pentru ca ele să poată fi oricând descoperite.

Da, deși omul poate cădea în intuneric, Lumina va străluci de-a pururi ca o călăuză.

Ascunsă în intuneric, învăluită în simboluri,

Calea spre portal va fi întotdeauna descoperită.

In viitor, omul va refuza să accepte aceste secrete

Dar cel ce va căuta va găsi întotdeauna calea.

Ascultați cum vă dezvălui Secretul,

Ascultați simbolurile Secretului pe care vi le-am încredințat.

Faceți din el o religie căci doar astfel esența lui va dăinui.

Există două zone intre această viață și Suprema Viață,

Prin care călătoresc Sufletele care pleacă de pe acest Pământ;

Duat, căminul puterilor iluziei;

Sekhet Hetspet, Căminul Zeilor.

Osiris, simbolul păzitorului portalului,

Cel care întoarce din drum sufletele celor nedemni.

Dincolo se întinde sfera puterilor născute din paradis,

Arulu, tărâmul unde au ajuns Înțelepții.

Acolo, când  îmi voi încheia menirea printre oameni,

Voi merge să mă alătur Înțelepților din străvechiul meu cămin.

Sapte sunt la număr casele celor Atotputernici;

Trei păzesc porțile fiecărei case din intuneric;

Cincisprezece sunt căile ce duc spre Duat.

Doisprezece sunt căminele Maeștrilor Iluziei,

Îndreptate în patru direcții, fiecare diferită.

Patruzeci și două sunt marile puteri, care judecă Moartea ce caută poarta.

Patru sunt Fii lui Horus,

Doi sunt paznicii Estului și Vestului lui Isis, mama care își apără copii,

Regina lunii, reflectând Soarele.

Ba este esența care trăiește de-a pururi.

Ka este Umbra pe care omul o cunoaște drept viață.

Ba nu apare până când Ka nu se încarnează.

Acestea sunt secretele ce trebuie păstrate de-a lungul epocilor.

Sunt chei către viața și Moarte.

Ascultați acum secretul secretelor:

Aflați de cercul fără de început și fără de sfârșit,

Forma Celui ce e Una și în același timp se află în toate.

Ascultați-l, faceți ce vă spune și astfel veți merge pe aceeași cale pe care merg și eu.

Secret în Secret, și totuși fără de secret pentru cel născut din Lumină,

Secretul tuturor lucrurilor vi-l voi dezvălui acum.

Voi înfățișa un secret pentru inițiat

Dar ușa înțelegerii lui va fi complet închisă pentru profan.

Trei este secretul și vine din marele unu.

Ascultați iar Lumina vă va scălda.

In preistorie, existau trei unități.

In afara lor, nimic nu exista.

Acestea reprezintă echilibrul, sursa creației:

Un Dumnezeu, un Adevăr, un punct al libertății.

Cele trei provin din ceea ce formează echilibrul:

Toată viața, toată bunătatea, toată puterea.

Trei sunt calitățile lui Dumnezeu în căminul lui de Lumină:

Putere infinită, Înțelepciune Infinită, Iubire Infinită.

Trei sunt puterile date Maeștrilor:

De a transforma răul, de a susține bunătatea, de a folosi discernământul.

Trei lucruri trebuie să facă oricând Dumnezeu:

Să-și manifeste puterea, înțelepciunea și iubirea.

Trei sunt puterile ce crează toate lucrurile:

Iubire Divină ce conține învățătura perfectă,

Înțelepciune Divină ce cunoaște toate mijloacele posibile,

Putere Divină deținută prin voința unită a Iubirii și Înțelepciunii Divine.

Trei sunt stările existenței:

Starea Luminii unde nu se află decât Dumnezeu,

Si doar Dumnezeu poate să o traverseze;

Starea de Haos în care toate lucrurile apar prin excelență din moarte;

Starea de Conștiință în care toate lucrurile izvorăsc din viață.

Toate lucrurile ce au viată se află în trei stadii de existență:

Haos sau moarte, libertate în omenie și fericire Paradisiacă.

Trei nevoi controlează toate lucrurile:

Începutul în Marea Profunzime, starea de haos, desăvârșire cerească.

Trei sunt căile sufletului:

Om, Libertate, Lumină.

Trei sunt obstacolele:

Lipsa strădaniei pentru a obține învățătură;

Non atașamentul față de Dumnezeu;

Atașamentul față de rău.

Si în om se manifestă trei.

Trei sunt Regii puterilor din interior.

Trei sunt camerele secretelor,

Găsite și totuși nedescoperite în corpul omului.

Ascultă acum despre cel ce s-a eliberat,

Liber e din strânsoarea vieții să meargă spre Lumină.

Cunoscând izvorul primordial, lumi i se vor deschide.

Da, nici măcar Porțile din Arulu nu-i vor fi închise.

Ai grija însă, omule ce vrei să intri în Paradis.

Daca vei fi nedemn de acest lucru ar fi mai bine sa cazi în foc.

Află că cei curați trec prin flacără pură.

La fiecare rotație a cerurilor ei se îmbăiază în fântânile Luminii.

Ascultă omule acest secret:

Cu mult timp în urmă, am locuit în Vechea Atlantida.

Acolo în Templu, am sorbit din Înțelepciune,

Ce curgea ca dintr-o fântână de Lumină.

Locuitorul mi-a oferit cheia pentru a accede la Lumina din Marea lume.

Am stat în fata Celui Sfânt ce ședea în mijlocul florii de foc.

Ascuns era de fulgere întunecate, căci altfel Sufletul meu ar fi fost spulberat de Glorie.

De la picioarele Tronului său precum diamantul

Se rostogoleau patru râuri de foc din scăunașul pentru picioare,

Se rostogoleau prin canalele norilor spre lumea Omului.

Plin era locul cu Spirite Cerești.

Minune a minunilor era palatul Înstelat.

Deasupra cerului, precum un curcubeu de Foc și Raze de Lumină,

Erau formate spiritele.

Cântau gloriile Celui sfânt.

Apoi din mijlocul Focului se auzi o voce:

Privește Gloria Cauzei primordiale.

Am privit acea Lumină, ce era mai presus de orice intuneric,

Reflectată în propria-mi ființă.

Am ajuns, așa cum se cuvenea, la Dumnezeul Dumnezeilor,

Spiritul-Soare, Suveranul sferelor Soarelui.

Există unul, chiar Primul,

Ce nu are început,

Ce nu are sfârșit;

Care a creat toate lucrurile,

Care guvernează totul,

Care e bun,

Care e drept,

Care iluminează,

Care sprijină.

Atunci dinspre tron, apăru o mare strălucire,

Înconjurându-mi și ridicându-mi sufletul prin puterea ei.

Cu repeziciune m-am mișcat apoi prin spatiile Cerești,

Mi s-a arătat secretul secretelor,

Mi s-a arătat  inima Secretă a cosmosului.

Fost-am purtat spre tărâmul din Arulu,

Ajungând în fața Maeștrilor din Căminele lor.

Deschis-au ei Ușa pentru ca eu să pot arunca o privire la haosul primordial.

S-a înfiorat sufletul meu la vederea ororii, și s-a întors din oceanul de intuneric.

Apoi am înțeles menirea barierelor, am înțeles existența Maeștrilor din Arulu.

Doar ei cu echilibrul lor Infinit puteau sta în calea haosului.

Doar ei puteau păzi creația lui Dumnezeu.

Apoi trecut-am de cercul celor opt.

Văzut-am toate sufletele care au învins intunericul.

Am văzut splendoarea Luminii în care locuiau.

Tânjit-am să am și eu un loc în acel cerc dar tânjit-am și după calea pe care am ales-o,

Atunci când am ajuns în Sălile din Amenti și mi-am ales menirea.

Trecut-am apoi din Sălile din Arulu spre spațiul pamântesc unde se afla corpul meu.

M-am ridicat din pământul în care mă odihneam.

Am stat în fața Locuitorului.

Am confirmat că voi renunța la Dreptul meu

Până când îmi voi încheia sarcina pe Pământ,

Până când Epoca intunericului va fi de domeniul trecutului.

Ascultă omule, cuvintele pe care ți le încredințez.

In ele vei descoperi Esența Vieții.

Înainte de a mă întoarce în Sălile din Amenti, trebuie să te învăț Secretul secretelor

Cum și tu te poți ridica spre Lumină.

Păstrează-le și păzește-le,

Ascunde-le în simboluri,

Astfel încât profanul să râdă și să renunțe.

In orice zonă, dă formă secretelor.

Fă calea să fie dificil de parcurs.

Astfel cei slabi și nehotărâți vor fi respinși.

Astfel secretele vor fi ascunse și păzite,

Păstrate până când roata se va întoarce.

Prin epoci întunecate, așteptând și veghind, spiritul meu va rămâne în tărâmul ascuns.

Când cineva va trece toate încercările din exterior,

Cheamă-mă cu ajutorul cheii pe care o deții.

Atunci eu, Inițiatorul, voi răspunde, și voi veni din Sălile Zeilor din Amenti.

Atunci îl voi primi pe cel inițiat și ii voi dezvălui cuvinte pline de putere.

Ascultă și ia aminte la ce-ți spun:

Să nu-mi aduci pe nimeni lipsit de înțelepciune,

Cu inima impură sau care nu are un scop bine definit.

Altfel iți voi lua înapoi puterea de a mă chema din locul unde măodihnesc.

Acum mergi și cheamă-ți frații

Ca să pot astfel împărtăși înțelepciunea care să-ți lumineze Calea

când eu nu voi mai fi aici.

Vino în camera de sub templul meu.

Nu mânca timp de trei zile.

Acolo îți voi oferi esența înțelepciunii astfel încât cu putere săstrălucești intre oameni.

Acolo îți voi împărtăși secretele astfel încât și tu să te ridici către Ceruri

Om-Zeu în Adevăr ca și în esență să fii.

Pleacă acum și lasă-mă să-i chem pe cei pe care ii știi dar totuși nu ii cunoști.

 

 

TABLITA 15 – SECRETUL SECRETELOR

 

 

Adunați-vă acum, copiii mei,

Si ascultați Secretul Secretelor

Care vă va da puterea de a descoperi omul-Zeu din voi

Care vă va oferi calea spre viata Veșnică.

Deschis vorbi-voi despre Secretele Dezvăluite.

Nu vă voi oferi vorbe cu mai multe înțelesuri.

Ascultați cu atenție acum, copiii mei.

Ascultați și urmați cuvintele pe care vi le ofer.

Mai întâi voi vorbi despre lanțurile intunericului

Care vă leagă de sfera Pământului.

Întunericul și lumina sunt de același fel, diferă doar în aparență.

Căci amândouă provin din sursa primordială.

Întunericul înseamnă dezordine.

Lumina înseamnă Ordine.

Întunericul transformat e lumina Luminii.

Acesta este, copiii mei, scopul vostru ca ființe:

Transformarea intunericului în lumină.

Ascultați acum secretele naturii,

Relațiile pe care le stabilește viața cu Pământul unde locuiește.

Aflați că în stare normală sunteți tripartiți, Fizic, astral și mental la un loc.

Trei sunt calitățile fiecărei stări;

Nouă cu totul, precum sus așa și jos.

In partea fizică sunt aceste canale, sângele care se mișcă sub formă de vârtej,

Obligând inima să bată continuu.

Magnetismul care se deplasează prin nervi

Poartă energiile către toate celulele și țesuturile.

Akasa ce curge prin canale, subtilă dar totuși fizică, completează canalele.

Fiecare din cele trei stări este în acord cu celelalte

Fiecare în parte influențând viața corpului.

Ele formează cadrul scheletal prin care curge eterul subtil.

A le stăpâni înseamnă să deții Secretul Vieții din corp.

Corp care poate fi părăsit doar prin voința deținătorului

Atunci când scopul său în viață a fost atins.

Trei sunt stările Astralului,

Mijlocitor intre sus și jos;

Nu tine de fizic, nu tine de Spiritual,

Dar capabil să se deplaseze în sus și în jos.

Trei sunt stările Minții,

Purtătoare a Voinței Celui Măreț.

Judecător al Cauzei și Efectului în viața ta.

Astfel este alcătuită ființa tripartită

Condusă de sus de către puterea lui patru.

Deasupra și dincolo de starea tripartită a omului

Se află tărâmul Sinelui Spiritual.

Patru sunt stările lui

Strălucind în fiecare plan de existență,

Dar treisprezece cu totul,

Numărul mistic.

Pe baza calităților omului sunt Frații:

Fiecare dirijeaza dezvoltarea ființei,

Fiecare e un canal al Celui Măreț.

Pe Pământ omul este sclav, legat de spațiul și timpul planului pământesc.

Înconjurând fiecare planetă, o undă vibratorie, îl leagă de planul său de existență.

Cu toate acestea în interiorul său se află cheia eliberării,

In el poate fi descoperită libertatea.

După ce ți-ai eliberat sinele din corp,

Ridică-te spre cele mai îndepărtate margini ale planului tău pământesc.

Rostește cuvântul Dor-E-Lil-La.

Apoi, pentru o vreme, Lumina ta va fi ridicată,

liber vei fi ca să treci de barierele spațiului.

Timp de jumătate de soare (6 ore), liber vei putea trece de barierele planului pământesc,

Vei putea vedea și afla pe cei ce se află dincolo de tine.

Într-adevăr spre lumi superioare vei putea trece.

Descoperă-ți propriile posibilități de dezvoltare,

Află toate viețile viitoare ale Sufletului pe Pământ.

Încătușat ești în corpul tău dar prin putere poți fi liber.

Acesta este Secretul prin care sclavia va fi înlocuită de libertatea ta.

Liniștește-ți mintea.

Relaxează-ți corpul:

Conștientizează doar eliberarea din carne.

Centrează-ți ființa către scopul spre care tânjești.

Gândește tot timpul că vei fi liber.

Gândește acest cuvânt La-Um-I-L-Ganoover

Si permite-i să-ți răsune în minte.

Lasă-te purtat de sunet spre locul unde tânjești să ajungi.

Eliberează-te din încătușarea cărnii după propria voință.

Ascultați cel mai mare dintre secrete:

Cum puteți intra în Sălile din Amenti,

In locul unde sunt cei nemuritori, așa cum am făcut și eu, și săstați în fata Maeștrilor.

Întindeți-vă corpul la orizontală.

Calmați-vă mintea astfel încât nici un gând să nu vă deranjeze.

Puri trebuie să fiți în minte cât și în scop căci altfel veți da greș.

Aduceți în minte imaginea Sălilor din Amenti asa cum am descris-o în Tăblițele mele.

Doriți-vă din tot sufletul sa fiți acolo.

Vizualizați-vă stând în fata Maeștrilor.

Pronunțați, mental, următoarele cuvinte pline de putere:

Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El.

Relaxați-vă mintea si corpul.

Apoi fiți siguri că sufletul vostru va fi chemat.

Acum vă voi da Cheia spre Shamballa, locul unde Frații mei locuiesc în intuneric:

Dar un intuneric plin cu Lumina Soarelui,

Întunericul Pământului dar Lumina a Spiritului, călăuze pentru voi după ce eu voi pleca.

Așezați-vă corpul așa cum v-am învățat.

Îndreptați-vă spre barierele locului ascuns și îndepărtat.

Stați în fața porților și a paznicilor lor.

Ridicați barierele pronunțând aceste cuvinte:

Eu sunt Lumina. Întuneric nu e deloc în mine.

Eliberat sunt din sclavia nopții.

Deschideți-mi calea celor Doisprezece și Unu, ca să pot trece către tărâmul înțelepciunii.

Iar când vă vor refuza, căci cu siguranță vă vor refuza,

Porunciți-le să vă deschidă calea rostind cuvintele:

Eu sunt Lumină. Pentru mine nu exista bariere.

Deschideți, vă poruncesc, prin Secretul Secretelor

Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.

Atunci, dacă ale voastre cuvinte au fost numai și numai Adevărul,

Barierele vor cădea în fața voastră.

Acum vă las, copiii mei.

In jos, și totuși în sus, spre Sălile din Amenti voi merge.

Străduiți-vă să găsiți calea către mine, copiii mei

Si cu adevărat frații mei veți deveni.

Astfel îmi închei scrierile. Chei fie ele pentru cei ce vor veni după mine.

Dar doar pentru cei ce caută înțelepciunea mea,

Căci doar pentru aceștia mi-s Cheia și Calea.

 

 

%d blogeri au apreciat asta: